Výběrové řízení na opravy v SVJ

Výběrové řízení na opravy v SVJ

Společenství vlastníků není dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů NENÍ veřejným zadavatelem, tedy takovým subjektem, který by měl povinnost dodržovat pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek. To znamená,...
Jak správně dezinfikovat společné prostory?

Jak správně dezinfikovat společné prostory?

17.3.2020, Zdroj: Česká asociace úklidu a čištění (http://www.cac-clean.cz/) Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je proti koronaviru účinný desinfekční roztok s “bělidlem” (např. SAVO) nebo alkoholové roztoky s nejméně 70% alkoholu. A samozřejmě I další...
Jak vyhodnotit hlasování per rollam

Jak vyhodnotit hlasování per rollam

PER ROLLAM je písemné hlasování a je prováděno mimo svolané shromáždění, to znamená, že shromáždění se vůbec nekoná, hlasuje se písemnou formou, bez společné fyzické přítomnosti vlastníků. Způsobem PER ROLLAM se hlasuje tak, že členové společenství obdrží od...
Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Vodoměry s prošlou lhůtou ověření

Měřidlo pro studenou nebo teplou vodu, které má prošlou lhůtu ověření, se nesmí použít k rozúčtování nákladů na spotřebu uživatele. Obě měřidla tj. vodoměr na teplou i na studenou vodu mají lhůtu pro ověření 5 let, a to počínaje rokem následujícím po roku výroby. Z...
Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka je právním aktem vlastníka nemovitosti, které vede k rozdělení nemovitosti na jednotky, a to buď na bytové nebo na nebytové jednotky. Dojde tak k rozdělení vlastnického práva jednoho vlastníka na vlastnická práva více osob k jednotlivým jednotkám....
Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Původní ustanovení občanského zákoníku 89/2012 Sb. v § 1198 odst. 1 dříve ukládalo, že společenství vlastníků musí být založeno v případě, kdy je v domě alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví 3 různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického...
Zápis skutečného majitele

Zápis skutečného majitele

Přijetím novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále jen „ZVR“), provedenou zákonem č. 368/2016 Sb. (dále jen „Novela“), dochází s účinností ke dni 1.1.2018 ke zřízení nové evidence údajů o skutečném...
Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Odpovědnost výboru za dluhy členů SVJ

Jaká je odpovědnost členů výboru za dluhy členů společenství vlastníků?   Společně se změnou v zákoně č. 89/2012 Sb. novým občanským zákoníkem se také změnila odpovědnost členů výborů společenství vlastníků. Konkrétně tak vyplývá z § 159 zák. č. 89/2012 Sb., ve...
Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Povinnost přiznat daň z příjmu pronájmu v SVJ

Společenství vlastníků může k různým účelům pronajímat společné prostory (např. domovní štít pro reklamu, nebo vyhradí část společných prostor k užívání třetím osobám apod.) Z pronájmů společných prostor SVJ pak plynou finanční příjmy. Ačkoli příjmy přichází na účet...
Postup pro změnu v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Postup pro změnu v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Nejprve je třeba vyplnit formulář na zápis dané změny. – návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Formulář je ke stažení na tomto odkazu: https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Formulář s názvem: INTELIGENTNÍ FORMULÁŘ Podání můžete provést buď v listinné...