PER ROLLAM je písemné hlasování a je prováděno mimo svolané shromáždění, to znamená, že shromáždění se vůbec nekoná, hlasuje se písemnou formou, bez společné fyzické přítomnosti vlastníků.

Způsobem PER ROLLAM se hlasuje tak, že členové společenství obdrží od statutárního orgánu předem v písemné nebo elektronické formě návrh usnesení, jehož znění přímo určuje a konkrétně popisuje předmět hlasování, případně též obsahuje poklady potřebné pro přijetí daného usnesení.

Na listu návrhu každý vlastník vyznačí své hlasování (pro/proti) a ten pak vrátí zpět do rukou statutárního orgánu ve lhůtě do 15 dní, pokud stanovy společenství neurčují lhůtu delší. Pokud vlastník v uvedené lhůtě nedoručí svůj list s vyznačeným hlasováním, tak se má za to, že člen s návrhem nesouhlasí.

Dle § 1214 občanského zákoníku se rozhodnutí mimo zasedání přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

Pokud se se však hlasuje o změně velikosti podílů na společných částech týkající se všech vlastníků jednotek, nebo pokud se hlasuje o změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, pak se vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek.

DŮLEŽITÉ je si uvědomit, že pro přijetí usnesení při hlasování PER ROLLAM SE VŽDY POČÍTAJÍ HLASY Z CELKOVÉHO POČTU HLASŮ VŠECH VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Z CELÉHO DOMU, procentuální výsledek se tedy nepočítá pouze z hlasů z lístků, které byly doručeny, ale počítá se procento ze všech vlastníků v domě.

Následně pak statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek výsledek hlasování též v písemné nebo elektronické formě. Pokud bylo usnesení přijato, oznámí statutární orgán vlastníkům i celý obsah přijatého usnesení.

 

Za jakých podmínek mohou společenství vlastníků formu hlasování PER ROLLAM využít?

Společenství vlastníků mohou formu hlasování PER ROLLAM použít v podstatě kdykoliv, pokud to dovolují stanovy společenství.

Po dobu trvání mimořádných opatřeních při epidemii Covid 19 mohou společenství vlastníků hlasovat PER ROLLAM bez ohledu nato, zda mají možnost hlasování PER ROLLAM uvedenou ve stanovách.