Nabízíme tyto účetní služby:

 

 • vedení vedení účetnictví pro SVJ, to znamená: soustavné vedení kompletního podvojného účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., v platném znění, a v souladu s platnými právními a jinými předpisy
 • účtování veškerých účetních dokladů, které vznikají při činnosti společenství vlastníků/ bytového družstva, zejména pak faktur přijatých, faktur vydaných, bankovních výpisů, výpisů ze spořících účtů, výpisů z úvěru, pokladních dokladů,  předpisů plateb, vnitřních dokladů apod.
 • kontrola správnosti faktur, a zajišťování úhrady faktur, zajišťování veškerých dalších úhrad souvisejících s chodem subjektu, jako je pojištění domu, přeplatky z vyúčtování služeb, vyplácení odměn za dohody o provedení práce, pracovní činnosti, odměny pro statutární zástupce apod.
 • vedení kompletní analytické evidence závazků a pohledávek
 • správa běžného účtu či jiných účtů společenství nebo bytového družstva, evidence úvěrů a půjček, poskytování účetních přehledů a výkazů pro potřeby bank
 • vyúčtování úvěru společenství na jednotlivé vlastníky
 • sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období, kompletní vedení evidence veškerých nákladů a výnosů vzniklých při zajišťování správy nemovitosti
 • zpracování a zaúčtování vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotky a vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování předpisu záloh vůči jednotlivým vlastníkům či nájemníkům
 • kompletní evidence mzdové agendy, účtování dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti, zpracování odměny pro statutární zástupce včetně výpočtu odvodů pro zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení a finanční úřad, včetně zasílání přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, zpracování vyúčtování zálohové daně a vyúčtování srážkové daně včetně podání výkazů u správce daně
 • zpracování roční účetní závěrky dle § 563/1991 Sb. o účetnictví a její předání statutárnímu orgánu ve stanoveném termínu
 • uložení účetní závěrky do veřejného rejstříku
 • zpracování veškerých účetních výkazů a přehledů o hospodaření na vyžádání statutárního orgánu
 • poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení