V rámci Evropské unie nabylo dne 25. 5. 2018 účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”), které je v členských státech přímo použitelné. Tato okolnost na národní úrovni České republiky zapříčinila, že dosavadní zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) musel být ke dni 24. 4. 2019 nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.). Dozorovým úřadem však i nadále zůstal Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ”).

Z GDPR vyplývá pro provozování kamerových systémů se záznamem ve společných částech bytových domů spravovaných společenstvími vlastníků několik změn, kterým se budeme v tomto článku dále věnovat.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM KAMEROVÝCH ZÁZNAMŮ

Provozování kamerového systému se záznamem v bytovém domě se považuje za zpracování osobních údajů a podléhá GDPR, pokud je jím ( viz stránky ÚOOÚ ):

  • automatizovaně prováděn záznam monitorovaného veřejného prostoru

a zároveň

  • účelem pořizování záznamů je zajištění možnosti identifikace fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.

Čl. 6 GDPR stanoví, kdy je zpracování osobních údajů zákonné. V případě instalace kamerového systému v bytovém domě je obvyklým důvodem zákonného zpracování osobních údajů nezbytnost jejich zpracování pro účely splnění právní povinnosti správce či pro účely oprávněných zájmů správce či třetí osoby.

Správcem se v tomto případě rozumí společenství vlastníků jednotek, které určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

O instalaci kamerového systému ve společných prostorách bytového domu by mělo předem rozhodnout shromáždění. Pokud stanovy neurčí jinak, shromáždění o této otázce rozhodne v souladu s ust. § 1206 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, většinou hlasů přítomných vlastníků. Lze však jedině doporučit, aby s instalací kamerového systému do společných prostor bytového domu souhlasili všichni členové SVJ a také případní nájemci.

ZMĚNY, KTERÉ GDPR PŘINESLO PRO SPRÁVCE (TJ. SVJ)

Zánik oznamovací (registrační) povinnosti

Až do okamžiku účinnosti GDPR platila pro každého, kdo zamýšlel v bytovém domě nainstalovat kamerový systém se záznamem, povinnost tuto skutečnost předem oznámit ÚOOÚ, který následně provedl záznam do svého registru.

GDPR žádnou podobnou registrační povinnost nezná a nestanoví, tudíž od 25. 5. 2018 není nutné provozování kamerového systému se záznamem předem oznamovat ÚOOÚ.

Povinnost posoudit vliv na ochranu osobních údajů

Podle čl. 35 GDPR má každý správce ještě před započetím zpracování osobních údajů povinnost posoudit vliv daného druhu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.

Posouzení obsahuje alespoň:

  1. a) systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování, případně včetně oprávněných zájmů správce;
  2. b) posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů;
  3. c) posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů;
  4. d) plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů.

Povinnost oznámit porušení zabezpečení

Podle čl. 33 odst. 1 GDPR platí, že správce je povinen oznámit jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu – tedy ÚOOÚ, a to bez zbytečného odkladu, pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl.

Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování

Správce má dále podle čl. 30 GDPR povinnost vést v souvislosti s pořizováním kamerového záznamu písemné záznamy o činnostech zpracování a následně je uchovávat. Tyto záznamy musí obsahovat následující údaje ( zdroj ÚOOÚ ):

Označení správce Běžná identifikace správce, tj. subjektu, který provádí zpracování.
Účel zpracování Např. ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému.
Popis kategorií subjektů údajů Vlastníci a nájemci bytových jednotek a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (návštěvy apod.).
Popis kategorií osobních údajů Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.
Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).
Lhůta pro výmaz Doba uchování záznamu je X dní. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu a pro právní ochranu.
Technická a organizační bezpečnostní opatření Bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám.

POKYNY 3/2019

ÚOOÚ na svých webových stránkách dne 31. 1. 2020 informoval o tom, že Evropský sbor pro ochranu osobních údajů schválil finální podobu dokumentu nazvaného  Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení , který nabízí návod, jak lze dodržet zásady GDPR při užívání přístrojů pro audiovizuální monitorování.

V současné době je dokument na stránkách ÚOOÚ dostupný pouze v anglickém jazyce, v budoucnu však bude přeložen také do jazyka českého. Odkaz na pdf dokument ÚOOÚ najdete v aktualitě: Sbor vydal nové pokyny provozovatelům kamerových systémů .

ZÁVĚR – ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA STÁLE PLATÍ

Navzdory výše popsaným změnám lze závěrem shrnout, že základní východiska této problematiky zůstala v zásadě stejná – stále tedy platí např., že kamerový systém nesmí zasahovat do základních práv a svobod dotčených osob nad nezbytně nutnou míru, nebo že všechny osoby, které mohou být kamerovým systémem zachyceny, musejí být o jeho užití a o osobě správce informovány (např. informativní nápisy) atd.