Dnem 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR”). Tato skutečnost zapříčinila, že dosavadní zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) musel být ke dni 24. 4. 2019 nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.)

Z ohledem na GDPR vzniklo pro provozování kamerových systémů se záznamem ve společných částech bytových domů spravovaných společenstvími vlastníků několik změn.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM KAMEROVÝCH ZÁZNAMŮ

Provozování kamerového systému se záznamem v bytovém domě se považuje za zpracování osobních údajů a podléhá GDPR. Společenství vlastníků se tak stává provozovatelem kamerového systému a z pohledu GDPR dle Čl. 6 se společenství vlastníků stává tzv. správcem osobních údajů a musí plnit povinnosti správce, které z těchto právních předpisů vyplývají.

Záznam z kamer by měl podléhat technickému zabezpečení (hesla, šifrování) i personálnímu zabezpečení. Přístup ke kamerovým záznamům by měl být udělen jen úzkému okruhu osob. Dále by měly být stanoveny pravidla a přesné určení, která osoba bude mít k dispozici hesla a přístup k záznamu, dále kdo bude mít oprávnění se záznamem dále nakládat ( pro účely kontroly po bezpečnostním incidentu, výmaz záznamu, předávání záznamu policii, pojišťovně atd.). Záznamové zařízení by mělo být v domě uloženo tak, aby k němu neměly přístup nepovolané osoby.

 

Odsouhlasení pořízení kamerového systému na shromáždění SVJ 

Je nutné mít souhlas spoluvlastníků. Pokud stanovy neurčí jinak, shromáždění o této otázce rozhodne v souladu s ust. § 1206 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, většinou hlasů přítomných vlastníků. Hlasuje se tedy podle hlasovacího kvora, které má dané společenství vlastníků uvedeno ve stanovách jako o jakékoliv jiné investici. Pozor, hlasuje se opravdu jen o pořízení systému, neudělují se souhlasy se zpracováním osobních údajů! Lze také velmi doporučit, aby s instalací kamerového systému do společných prostor bytového domu souhlasili všichni členové SVJ a také případní nájemci.

Ochrana soukromí – záběr kamer

Kamery by neměly zabírat příliš velký kus veřejného prostoru. Pokud chcete chránit např. fasádu před vandalismem nebo pokud chcete snímat např. prostor vstupních dveří, měli byste omezit snímání prostoru pouze na nezbytně nutný rozsah. Uvnitř domu byste se měli vyhnout zejména snímání vstupních dveří do bytu, takovéto snímání již představuje neadekvátní zásah do práva na soukromí jednotlivých obyvatel.

Zánik oznamovací (registrační) povinnosti s příchodem GDPR

Až do okamžiku účinnosti GDPR platila pro každého, kdo zamýšlel v bytovém domě nainstalovat kamerový systém se záznamem, povinnost tuto skutečnost předem oznámit ÚOOÚ, který následně provedl záznam do svého registru.

GDPR žádnou podobnou registrační povinnost nezná a nestanoví, tudíž od 25. 5. 2018 není nutné provozování kamerového systému se záznamem předem oznamovat ÚOOÚ.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podle Nařízení je zpracování osobních údajů zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z podmínek uváděných zde v taxativním výčtu. Zpracování tak může probíhat zejména za situace, kdy subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním.

V případě kamerového systému však stejně jako je tomu dnes se souhlas nezdá být vhodným právním titulem a proto bude nejspíš využívána jiná výjimka, která se týká možnosti zpracovávat osobní údaje bez souhlasu. Za situace, kdy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení), může zpracování probíhat bez souhlasu subjektu údajů.

Povinnost posoudit vliv na ochranu osobních údajů

Podle čl. 35 GDPR má každý správce ještě před započetím zpracování osobních údajů povinnost posoudit vliv daného druhu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů.

Posouzení obsahuje alespoň:

  1. a) systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování, případně včetně oprávněných zájmů správce;
  2. b) posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů;
  3. c) posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů;
  4. d) plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů.
Povinnost oznámit porušení zabezpečení

Podle čl. 33 odst. 1 GDPR platí, že správce je povinen oznámit jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu – tedy ÚOOÚ, a to bez zbytečného odkladu, pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl.

 

 

Povinnost vést záznamy o činnostech zpracování

Správce má dále podle čl. 30 GDPR povinnost vést v souvislosti s pořizováním kamerového záznamu písemné záznamy o činnostech zpracování a následně je uchovávat. Tyto záznamy musí obsahovat následující údaje ( zdroj ÚOOÚ ):

Označení správce Běžná identifikace správce, tj. subjektu, který provádí zpracování.
Účel zpracování Např. ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému.
Popis kategorií subjektů údajů Vlastníci a nájemci bytových jednotek a osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (návštěvy apod.).
Popis kategorií osobních údajů Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.
Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).
Lhůta pro výmaz Doba uchování záznamu je X dní. Záznam zachyceného incidentu je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu a pro právní ochranu.
Technická a organizační bezpečnostní opatření Bezpečnostní kryt, řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám.

POKYNY 3/2019

ÚOOÚ na svých webových stránkách dne 31. 1. 2020 informoval o tom, že Evropský sbor pro ochranu osobních údajů schválil finální podobu dokumentu nazvaného  Pokyny 3/2019 ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení , který nabízí návod, jak lze dodržet zásady GDPR při užívání přístrojů pro audiovizuální monitorování.

V současné době je dokument na stránkách ÚOOÚ dostupný pouze v anglickém jazyce, v budoucnu však bude přeložen také do jazyka českého. Odkaz na pdf dokument ÚOOÚ najdete v aktualitě: Sbor vydal nové pokyny provozovatelům kamerových systémů .

ZÁVĚR – ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA STÁLE PLATÍ

Navzdory výše popsaným změnám lze závěrem shrnout, že základní východiska této problematiky zůstala v zásadě stejná – stále tedy platí např., že kamerový systém nesmí zasahovat do základních práv a svobod dotčených osob nad nezbytně nutnou míru, nebo že všechny osoby, které mohou být kamerovým systémem zachyceny, musejí být o jeho užití a o osobě správce informovány (např. informativní nápisy) atd.

  • Informovat všechny osoby vstupující do monitorovaného prostoru prostřednictvím informační cedulky s logem kamery
  • Informovat všechny osoby, které v domě bydlí o právním titulu pro zpracování jejich osobních údajů (souhlas nebo právní titul dle § 5 odst. 2 písm. f) tohoto zákona).
  • Zabezpečit zpracovávané údaje proti jejich možnému zneužití.
  • Při provozování kamerového systému dbát na ochranu soukromí monitorovaných osob