Domovní řád Společenství vlastníků čp.  …….

Domovní řád je upraven podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012. Sb. občanský zákoník ve znění souvisejících předpisů a Stanov „Společenství vlastníků“ (dále jen SVJ), jejichž je nedílnou součástí. Platnost Domovního řádu podléhá jednomyslnému schválení na schůzi vlastníků bytových jednotek a jeho přijetí je potvrzeno podpisem jednotlivých vlastníků, že se zněním Domovního řádu byli seznámeni, rozumí jeho obsahu a souhlasí s jeho ustanoveními na základě svobodné vůle a podpisem orgánů Společenství. Řád bude vyvěšen ve společných prostorech domu.

I. Úvodní ustanovení

I/1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy „Společenství“ (dále jen SVJ) obsahuje domovní řád pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, jejich zařízení prostor a nemovitostí, které vlastní vlastníci bytových jednotek (dále jen příslušenství k bytům vlastníků), tak jak je zapsáno na Listu vlastnictví, který je uložen na Katastrálním úřadě – katastrální pracoviště Brno – město.

I/2. Pravidla a předpisy, která se váží k vlastníkovi bytu platí i pro osoby, jimž vlastník byt pronajal, a to v těch bodech, kde se jedná o udržování pořádku, dodržování příslušných zákonů (zejména zákona o odpadech), bezpečnosti domu, společných prostor v domě v zájmu klidného soužití mezi a vlastníky a nájemci, v ostatních případech, jako je úprava bytových prostor, příslušná povolení k úpravám projedná s vlastníkem, který jedná s orgány SVJ a přijímá od orgánů SVJ příslušné pokyny.  Pokud hodlá vlastník bytu pronajmout byt s příslušenstvím, oznámí, podle zákona, jména a kontakty na osoby, kterým byt pronajímá a je povinen je seznámit s Domovním řádem.

I/3. Účelem Domovního řádu je zajistit dodržování pravidel pro klidné soužití obyvatel domu, dodržování pořádku a hygienických podmínek ve společných prostorech domu a na příslušenství k bytům vlastníků, pečovat o bezpečnost domu a jeho obyvatel podle platných právních předpisů a Stanov, popřípadě technických předpisů.

 

II. Povinnosti společenství vlastníků vůči vlastníkům bytů

Povinnosti Společenství a jeho orgánů vůči vlastníkům bytů jsou vymezeny stanovami Společenství.

 

III. Práva a povinnosti vlastníka bytu

Práva a povinnosti vlastníka bytu jsou obecně vymezeny stanovami Společenství.

Pro udržení pořádku v domě platí zejména tato další ustanovení:

III/1. Vlastník bytu je oprávněn vyžadovat po výboru SVJ, aby mu zajistil nerušené bydlení v jeho bytě tím, že společné části domu budou užívány v souladu zejména s tímto domovním řádem a že bude včas zajišťováno odstraňování závad, které je omezují v bydlení a zajištěny bezpečnostní podmínky užívání společných prostor podle platných právních předpisů. Vlastník bytu je povinen zajistit bezpečnost procházejících osob po okny domu, zejména upevněním předmětů (např. truhlíky s květinami) podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

III/2. Úklid, údržbu a opravy bytu a jeho zařízení provádí vlastník bytu na svůj náklad. Úklid, údržbu a opravy bytu společných prostor (schodiště, chodby v přízemí a sklepní prostory). Zimní údržba se provádí podle příslušných ustanovení zákona o pozemních komunikací. Prostředky a pomůcky pro úklid, ke kterému se počítá i údržba chodníků a pozemků, náležející domu, jsou zajišťovány výborem SVJ z fondu oprav.

III/3. Vlastník bytu může provádět úpravy bytu podle vlastního uvážení. U stavebních úprav bytu je nutné stavební povolení po předchozím vyjádření výboru SVJ. Úpravami v bytě nesmí ohrozit výkon vlastnického práva vlastníků ostatních bytů ani nesmí ohrozit funkčnost společných částí domu. Úpravy bytu, jimiž se mění vzhled domu nebo jeho vnitřní uspořádání, může vlastník bytu provádět jen se souhlasem SVJ. Pokud při opravách a úpravách bytu bude vlastník užívat společných částí domu nad obvyklou míru, např. k časově omezenému skladování potřebného materiálu, je povinen zajistit bezpečné uložení materiálu a o této činnosti informovat předem SVJ. Vlastník bytu po skončení úprav je povinen odstranit ze společně užívaných prostor (chodby, schodiště, přístupové prostory ke sklepům, popř. jiné prostory náležející k bytům vlastníků veškerý odpadový materiál, sypký materiál a jiné předměty, které využil při úpravách bytu a na své náklady na skládku.

III/4. Vlastník bytu je povinen při používání popelnic, se řídit zákonem o odpadech a pokyny osob, které zajišťují dodržování pořádku kolem popelnic.

III/5. Pověřený člen výboru Společenství pro dům může vstoupit do bytu zásadně jen se svolením vlastníka bytu a po předchozím ohlášení. Vlastník bytu nemůže odmítnout jeho vstup v případě, že to nezbytně vyžaduje úprava, provoz a opravy ostatních bytů, popřípadě společných částí domu anebo opatření k zastavení či šíření škod z havárie nebo živelní události.

III/6. Vlastník bytu je povinen přispívat SVJ pravidelně měsíčně na úhradu výdajů, které má SVJ jako správce společných částí domu, do příslušných fondů SVJ. Spolu s tím platí vlastník bytu měsíční zálohy za služby poskytované mu v souvislosti s bydlením a zprostředkovávané SVJ.

 

IV. Užívání společných prostor a zařízení domu

IV/1. Společné prostory a zařízení domu se mohou používat pouze k účelům, k nimž jsou určeny a tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků bytů. Vchody, chodby, schodiště apod. musí zůstat volné. Není přípustné používat společné prostory ke skladování čehokoli, co náleží jen jednomu nebo několika vlastníkům bytů v domě, pokud nemají od SVJ povolení k časově omezenému využití těchto prostor pro sebe. Dostatečně velké společné prostory může SVJ vyhradit vlastníkům bytů k užívání pro určitý účel, např. pro jízdní kola.

IV/2. Společná zařízení domu se mohou používat pouze podle pravidel stanovených SVJ. Pokud je používání společného zařízení spojeno se spotřebou energie nebo vody, je uživatel povinen spotřebu uhradit způsobem, který mu SVJ určí. Výjimkou je využívání úklidové místnosti v suterénu pro účely úklidu společných prostor. Jakékoliv úpravy na elektrickém osvětlení elektrických zařízení je povoleno pouze se svolením správy domu. Hlavní uzávěry vody, plynu, elektrické skříně a podobná zařízení musí být volně přístupná. Je s nimi zakázána jakákoliv neodborná manipulace, pokud nejde o odvrácení nebezpečí pro osoby a dům.

IV/3. Ve společných prostorech domu je zakázáno parkování motorových vozidel, bytový dům nemá k tomuto účelu zkolaudovaný prostor.

IV/4. Vlastníci bytů jsou povinni umožnit pověřenému správci nebo dodavateli přístup k uzávěrům plynu, vody a tepla a k měřičům spotřeby i v případě, že jsou umístěny v jejich bytě.

IV/5. Vlastníci bytů jsou na výzvu výboru SVJ povinni zanechat nedovoleného užívání společných prostor a zařízení, tj. např. odstranit z chodby své věci, které tam skladují.

IV/6. Způsobí-li vlastník bytu nebo osoby s ním bydlící škodu na společných prostorách a zařízeních domu, je vlastník bytu povinen ji na svůj náklad bezodkladně odstranit. Neučiní-li tak, zajistí odstranění škody SVJ a to na náklad vlastníka bytu.

 

V. Zajištění pořádku a čistoty v domě

V/1. Osoby bydlící a zdržující se v bytě jsou povinni udržovat čistotu a pořádek v domě.

V/2. Ve společných prostorách domu je zakázáno kouření.

V/3. Čištění věcí, např. klepáním a vytřepáváním, je možné jen na místech k tomu určených a mimo dobu nočního klidu. Znečištěný prostor musí být uveden do původního stavu.

V/4. Čištění věcí na chodbách nebo v jiných prostorách domu není dovoleno.

Pořádek a čistota ve společných prostorách domu a na přilehlých pozemcích se udržuje  v následujícím rozsahu:

  1. a) mytí a stírání schodiště a chodeb vč. chodeb před výtahy, čistění oken a zábradlí na chodbách a schodištích, udržování čistoty v místnostech určených ke společnému užívání.
  2. b) osvětlování schodišť, chodeb a jiných společných prostor

 

VI. Otevírání a zavírání domu a přístup ke společným prostorám

VI/1. Každý vlastník bytu obdrží při výměně zámku od SVJ tolik klíčů od hlavních domovních dveří, kolik je přihlášených členů domácnosti plus jeden navíc. Dále obdrží klíč od běžně používaných místností, jako jsou vstupy do sklepů, kolárny atd.

VI/2. Klíče od společných částí domu, které mohou být používány vlastníky bytů jsou k dispozici u místopředsedy výboru, stejně jako klíče od místností, kde jsou obslužná zařízení domu, hlavních uzávěrů plynu, vody a hlavních měřidel spotřeby vody, tepla apod. Přístup k náhradním klíčům mají členové výboru SVJ. V případech trvalejšího a častého užívání příslušné části domu vlastníkem bytu mu SVJ poskytne na požádání a za úhradu klíč. O kopiích klíčů se vede seznam, a to od doby vzniku Společenství pro dům.

Každý vlastník bytu a osoby s ním bydlící jsou povinni zamykat dům od 22. 00 hod. do 05. 00 hod.

 

VII. Klid v domě

VII/1. Vlastník bytu je povinen zajistit, aby všichni, kdo byt obývají, nerušili ostatní obyvatele domu nadměrným hlukem.

VII/2. Pokud je vlastník bytu nucen vydávat nadměrný hluk ve svém bytě, např. v důsledku oprav bytu, oznámí to předem sousedům a dobu obtěžování hlukem zkrátí na nejkratší možnou míru.

VII/3. V době nočního klidu od 22. 00 hod. do 06. 00 hod. se nesmí používat hlučné domácí spotřebiče, ani jinak rušit hlukem.

 

VIII.  Informační zařízení v domě

VIII/1. SVJ instaluje na vhodném, všem přístupném místě v každém vchodě informační vývěsku; jejím prostřednictvím předává správa domu informace vlastníkům bytů. Jiných míst v domě nesmí být používáno.

VIII/2. SVJ vhodně označí podlaží na schodišti, společně užívané místnosti, hlavní uzávěry plynu, studené vody, TUV, jističe elektřiny, hlavní měřidla apod.

VIII/3. Vlastníci bytů jsou povinni označit svůj byt, zvonek a schránku na poštu jmenovkou se svým jménem, popřípadě s jménem podnájemníka nebo nahlásit pověřenému správci, aby jmenovku zabezpečil.

VIII/4. Jakékoliv informační zařízení, např. firemní či reklamní štít, je možné umístit na dům jen se souhlasem SVJ za dodržení předpisů, které se na ně vztahují.

 

IX. Chov domácích zvířat

IX/1. Vlastníci bytů mohou chovat jen takový počet domácích zvířat takového druhu, který neobtěžuje zvláště hlukem a zápachem ostatní obyvatele domu.

IX/2. Vlastníci bytů jsou odpovědni za jimi chovaná zvířata; v tom zejména zajistí, aby zvířata nenarušovala výkon vlastnických a užívacích práv ostatních vlastníků bytů a dalších uživatelů domů. Znečištění společných částí a jiných prostor a zařízení v domě chovanými zvířaty jsou jejich vlastníci povinni odstranit. To platí i o škodách, které zvířata v domě způsobí.

 

X. Ustanovení společná a závěrečná

X/1. Jsou-li uživateli bytů v domě i nájemníci, vztahuje se na ně domovní řád s tím, že jejich bydlení je upraveno nájemní smlouvou uzavřenou podle ustanovení občanského zákoníku se všemi důsledky, které z toho plynou.

X/2. Spory vzniklé mezi vlastníky bytů a pověřeným správcem řeší výbor SVJ, pokud řešení nenáleží jinému orgánu. Porušení povinnosti a zásad uložených domovním řádem může být předmětem řešení a jednání orgánů SVJ, ve vážných věcech i právní cestou.

X/3. Dodržování domovního řádu bude kontrolováno členy výboru SVJ a správcem. Porušování domovního řádu bude řešeno dle platných zákonů a vyhlášek.

X/4. Domovní řád je schvalován ve smyslu stanov „Společenství“ shromážděním vlastníků. Dojde-li ke změnám domovního řádu v době mezi shromážděními vlastníků, tyto změny jsou považovány za dočasné a jsou schvalovány výborem Společenství pro dům a platí až do shromáždění vlastníků, které je buď potvrdí, nebo zruší.

 

XI. Platnost domovního řádu

Tento Domovní řád byl schválen usnesením řádné schůze“ Společenství“ (doplnit adresu) ze dne  ………………… a v tomto znění platí až do následující změny provedené shromáždění Společenství.