Pokud dojde k vymezení jednotek v domě a jednotliví spoluvlastníci se stanou vlastníky jednotek tak, že vznikne alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři mají být ve vlastnictví tří různých vlastníků, musí dle § 1166 odst. 2 občanského zákoníku prohlášení obsahovat i návrh stanov společenství.

K založení společenství vlastníků pak dochází v okamžiku zápisu změny vlastnických práv v důsledku prohlášení do katastru nemovitostí, tedy v okamžiku, kdy jsou do katastru nemovitostí zapsány jednotlivé jednotky v domě vymezené prohlášením. Po založení společenství je zapotřebí podat návrh na zápis společenství do veřejného rejstříku. Společenství vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku – rejstříku společenství vlastníků.

§ 1166 – Občanský zákoník

(1) Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou alespoň

  1. a)údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území,
  2. b)údaje o jednotce, zejména
  3. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání,
  4. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky,
  5. velikost podílů na společných částech,
  6. c)jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich.

(2) Má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“). Nevznikne-li v souvislosti s rozdělením společenství vlastníků, určí prohlášení správce pravidla pro správu domu, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku.

(3) K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.