Původní ustanovení občanského zákoníku 89/2012 Sb. v § 1198 odst. 1 dříve ukládalo, že společenství vlastníků musí být založeno v případě, kdy je v domě alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví 3 různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce. Toto ustanovení však ve svém původním znění působilo značené nejasnosti, kdy nebylo zřejmé, který vlastník je čtvrtý, který pátý apod.

 

Od 1.7.2020 kdy vstoupila v platnost novela občanského zákoníku 89/2012 Sb., která upravuje znění § 1198 odst. 1, kdy:

Společenství vlastníků jednotek musí být založeno tehdy, je-li v domě alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 4 jsou ve vlastnictví 4 různých vlastníků.

 

V případě, že společenství vlastníků za těchto podmínek není založeno, pak z toho vyplývá sankce dle § 1198 odst. 2 v podobě nemožnosti převést vlastnické právo dalšímu novému vlastníku, kdy se do veřejného rejstříku (katastr nemovitostí) nezapíše vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků.

V případě, že je v domě méně než 5 jednotek ve vlastnictví, pak zákon povinnost založit společenství vlastníků nijak neukládá. Vlastníci tedy mají na výběr, mohou, ale nemusí založit společenství vlastníků. Pokud se rozhodnou, že společenství vlastníků založí, pak tak může být učiněno pouze se souhlasem VŠECH vlastníků.