Technické služby, předpis a vyúčtování

 

 • vedení evidence bytových a nebytových prostorů, garáží, garážových stání, komerčních prostorů, včetně údajů o ploše a umístění prostoru, vedení příslušné dokumentace a evidence související se spravovaným majetkem

 • evidence osob: vlastníků, spoluvlastníků, družstevníků, spolubydlících, podnájemníků, evidence počtu osob pro vyúčtování služeb 

 • zpracování změny vlastníka jednotky, zpracování ukončení v evidenci původního vlastníka a navázání nového vlastníka včetně zpracování odečtů měřidel při předání jednotky
 • zpracování, evidence a zasílání výpočtových evidenčních listů včetně jejich změn z titulu změn cenových předpisů nebo schválených úprav plateb shromážděním vlastníků

 • stanovení předpisu plateb vlastníkům jednotek po schválení shromážděním vlastníků, včetně měsíčního předpisu záloh na úhradu nákladů za plnění poskytované s užíváním jednotek, předpis záloh na služby, na správu domu a pozemku, předpis ostatních položek stanovených shromážděním vlastníků

 • vedení evidence přijatých zálohových plateb za plnění poskytované s užíváním jednotek, zálohy na služby, zálohy na správu domu a pozemku, ostatní zálohy schválené shromážděním vlastníků, evidence plateb za pronájmy společných či nebytových prostor

 • evidence plateb přijatých prostřednictvím SIPO, komunikace s Českou poštou, zpracování a zasílání změnových souborů SIPO České poště, dešifrování přijatých plateb SIPO

 • sledování platební kázně a upomínání neplatičů, zasílání urgencí nezaplacených plateb, jednání s dlužníky, uzavírání splátkových kalendářů a dohod o úhradě dluhů na základě pokynu statutárního orgánu, příprava podkladů pro žaloby

 • evidování a zasílání pravidelných měsíčních přehledů dlužníků statutárnímu orgánu

 • provádění ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním jednotky v souladu s platnými právními předpisy, předání vyúčtování statutárnímu orgánu

 • vyúčtování ostatních položek dle návrhu statutárního orgánu a schválení shromážděním vlastníků

 • evidence přeplatků a nedoplatků z titulu vyúčtování služeb, vyplácení přeplatků vzniklých z vyúčtování služeb, evidence a kontrola úhrad za nedoplatky z vyúčtování služeb

 • zpracování ročních odečtů měřidel, zpracování výměny měřidel a odečtů při výměně měřidel, evidence měřidel

 • sledování a zajišťování pravidelných revizí vyplývajících ze zákona, výběr dodavatele na základě schválení statutárním orgánem

 • zajišťování oprav a běžné údržby v domě, výběr dodavatele na základě schválení statutárním orgánem

 • součinnost a spolupráce se statutárním orgánem při výběrovém řízení na větší nadlimitní opravy 
 • zajištění stálé havarijní služby (voda, elektřina, plyn, topení, zámečník)

 • zajišťování plnění právních předpisů o požární ochraně a BOZP pro společné části domu

 • zajištění smluvních vztahů s dodavateli energií (teplo, teplá voda, vodné a stočné, elektrická energie pro společné části domu)

 • v neposlední řadě PLNÁ SOUČINNOST SE STATUTÁRNÍM ORGÁNEM při realizaci dohodnutých úkolů