Technické služby, předpis a vyúčtování

 

 • vedení evidence bytových a nebytových prostorů, včetně údajů o ploše a umístění prostoru vedení dokumentace a evidenci související se spravovaným majetkem

 • vedení evidence osob – vlastníků, družstevníků případně osob s nimi bydlících, jakož i počtu osob pro vyúčtování služeb tak, jak jsou nahlášeni odběratelem, evidence nájemníků a podnájemníků

 • vypracování a vedení evidenčních a výpočtových listů včetně jejich změn z titulu změn cenových předpisů nebo schválených úprav plateb statutárním orgánem

 • stanovení předpisu plateb vlastníkům bytových i nebytových jednotek po schválení statutárním orgánem, včetně měsíčního předpisu záloh na úhradu nákladů za plnění poskytované s užíváním jednotek (služby)

 • vybírání a vedení evidence přijatých zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytu/nebytového prostoru, plateb spojených s provozem, údržbou a opravami společných částí domu a plateb za pronájmy společných ploch či nebytových prostor

 • evidence plateb přijatých prostřednictvím SIPO, zpracovávání SIPO souborů pro Českou poštu, zasílání šifrovaných změn souboru, dešifrování souboru přijatých plateb prostřednictvím programu Crypta

 • sledování platební kázně a upomínání neplatičů, zajišťování zasílání urgencí nezaplacených plateb jednání s dlužníky, uzavírání splátkových kalendářů a dohod o úhradě dluhů na základě pokynu statutárního orgánu společenství/ družstva, příprava podkladů pro žaloby

 • evidování a zasílání pravidelných přehledů dlužníků statutárnímu orgánu

 • provádění ročního vyúčtování předpisů plateb za služby spojené s užíváním jednotky (vodné a stočné, dodávku tepla a teplé vody) a užíváním společných prostor (výtah, el. energie, úklid apod.) v souladu s platnými právními předpisy a předání tohoto vyúčtování statutárnímu orgánu

 • možnost vyúčtování jakýchkoli dalších nákladů či služeb dle domluvy

 • vyplácení přeplatků vyúčtovaných zálohových plateb a vybírání nedoplatků

 • zpracování odečtů, zpracování výměny měřidel, evidence cejchování měřidel

 • sledování a zajišťování pravidelných revizí dle zákona, na základě výběru dodavatele vlastníkem

 • zajišťování oprav v domě na základě výběru dodavatele vlastníkem

 • zajištění havarijní služby 24h denně (voda, elektřina, topení)

 • zajišťování plnění právních předpisů o požární ochraně pro společné části domu

 • zajištění smluvních vztahů s dodavateli energií (dodávka tepla, teplá užitková voda, vodné a stočné, elektrická energie do spol. částí domu apod.)