Společenství vlastníků není dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů NENÍ veřejným zadavatelem, tedy takovým subjektem, který by měl povinnost dodržovat pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek.

To znamená, že společenství vlastníků nemá povinnost pořádat výběrová řízení. Výjimkou je, pokud společenství vlastníků má ve svých stanovách SVJ přímo uloženo, že při nadlimitních zakázkách musí uskutečňovat výběrové řízení na opravy v SVJ. 

Ani občanský zákoník nebo úprava bytového spoluvlastnictví nijak tuto problematiku neřeší a neukládá povinnost výběrového řízení na opravy v SVJ. V podstatě je pak na rozhodnutí společenství vlastníků, zda zvolí variantu výběru dodavatele bez výběrového řízení anebo do svých stanov zakomponuje povinnost výběrového řízení a to od určitého finančního limitu za danou konkrétní opravu.

Výhoda výběrového řízení na opravy v SVJ spočívá v tom, že v situacích, kdy je nutno vydat větší sumu peněz,  pak výběrové řízení nabízí lepší výběr dodavatele z hlediska lepších cenových podmínek a lepších smluvních parametrů.

Na druhou stranu, pokud shromáždění zvlášť nerozhodne o výběru dodavatele prostřednictvím výběrového řízení, pak za vše odpovídá pouze statutární orgán společenství vlastníků, a to za předpokladu, že členové výboru jsou povinni jednat s tzv. péčí řádného hospodáře ( § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Každý člen výboru pak nese osobní odpovědnost za dílo, a pokud se stane, že takový člen výboru svým konáním poruší svou povinnost povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a způsobí tím společenství vlastníků škodu, pak musí tuto škodu také sám nahradit.