společenství vlastníků není veřejným zadavatelem, tedy subjektem, který by musel respektovat pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Společenství vlastníků tedy nemusí v zásadě pořádat výběrová řízení, pokud se k takovému postupu samo v rámci stanov či jiného vnitřního dokumentu nezaváže, resp. si nestanoví pravidla pro výběr dodavatele. Společenství tak může učinit jak v rámci stanov tak samostatným vnitřním dokumentem upravujícím pravidla pro výběrová řízení.

Občanský zákoník a úprava bytového spoluvlastnictví uvedené nijak neřeší, je tedy jen na jednotlivých společenstvích, zda-li pravidla výslovně upraví či ponechá řešení výběru dodavatele na výboru či pokynech určených shromážděním v rámci schválení oprav.

Na druhou stranu za způsob výběru dodavatele, pokud shromáždění zvlášť nerozhodne o zvláštních pravidlech, odpovídá statutární orgán SVJ (výbor či předseda), přičemž členové výboru či předseda SVJ jsou povinni jednat s tzv. péčí řádného hospodáře, což znamená, že jsou povinni funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (ust. § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). Uvedené dopadá i na jednání související s výběrem dodavatele. Člen výboru (předseda), který porušil povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a způsobil tím SVJ škodu, tuto škodu musí nahradit.