Výběrové řízení na opravy v SVJ

Výběrové řízení na opravy v SVJ

Společenství vlastníků není dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů NENÍ veřejným zadavatelem, tedy takovým subjektem, který by měl povinnost dodržovat pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek. To znamená,...
Jak vyhodnotit hlasování per rollam

Jak vyhodnotit hlasování per rollam

PER ROLLAM je písemné hlasování a je prováděno mimo svolané shromáždění, to znamená, že shromáždění se vůbec nekoná, hlasuje se písemnou formou, bez společné fyzické přítomnosti vlastníků. Způsobem PER ROLLAM se hlasuje tak, že členové společenství obdrží od...
Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka je právním aktem vlastníka nemovitosti, které vede k rozdělení nemovitosti na jednotky, a to buď na bytové nebo na nebytové jednotky. Dojde tak k rozdělení vlastnického práva jednoho vlastníka na vlastnická práva více osob k jednotlivým jednotkám....
Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Původní ustanovení občanského zákoníku 89/2012 Sb. v § 1198 odst. 1 dříve ukládalo, že společenství vlastníků musí být založeno v případě, kdy je v domě alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň 3 jsou ve vlastnictví 3 různých vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického...
Postup pro změnu v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Postup pro změnu v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Nejprve je třeba vyplnit formulář na zápis dané změny. – návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Formulář je ke stažení na tomto odkazu: https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Formulář s názvem: INTELIGENTNÍ FORMULÁŘ Podání můžete provést buď v listinné...