Jaká je odpovědnost členů výboru za dluhy členů společenství vlastníků?

 

Společně se změnou v zákoně č. 89/2012 Sb. novým občanským zákoníkem se také změnila odpovědnost členů výborů společenství vlastníků.

Konkrétně tak vyplývá z § 159 zák. č. 89/2012 Sb., ve kterém se uvádí, že ve kterém se uvádí, že členové výboru jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře.

Dále se v § 159  odst. 3 uvádí: Jestliže výbor způsobil škodu SVJ porušením svých povinností při výkonu funkce, pak je povinen tuto škodu nahradit, tj. každý člen výboru bude povinen k této náhradě. Pokud výbor škodu neuhradí, pak se všichni členové stávají zákonnými ručiteli za dluhy SVJ, a to v rozsahu škody, kterou měli nahradit SVJ.

Situací, kdy může společenství vlastníků vzniknout újma, je celá řada. Typickým příkladem, který se objevuje snad v každém společenství, je, kdy někteří členové společenství neplní zákonné povinnosti přispívat na správu domu a pozemku a neplatí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.

Pravidelná upozorňování dlužníka o jeho nedoplatcích bohužel nestačí. Výbor musí hlídat běh promlčecí lhůty, která trvá obecně 3 roky a počíná běžet splatností příspěvku do fondu oprav nebo zálohy na služby. Prakticky to znamená, že výbor SVJ by měl v této promlčecí lhůtě podat u příslušného soudu žalobu na zaplacení dlužné částky, které musí předcházet kvalifikovaná předžalobní výzva.

Dalším úskalím může být situace, kdy je na vlastníka jednotky podána exekuce. Proto by měl výbor pravidelně v katastru kontrolovat zápisy u jednotky dlužníka. Jakmile SVJ zjistí, že jednotka jeho dlužníka je postižena exekučním příkazem, a má být v dražbě prodána, musí se se svými nároky připojit do tohoto exekučního řízení. Pokud by se SVJ nepřihlásilo do exekučního řízení, nebylo by v případě prodeje jednotky v exekuční dražbě uspokojeno z výtěžku této dražby.

Za těchto okolností pak lze členům výboru klást za vinu, že měli včas podniknout příslušné právní kroky a přihlásit se k exekučnímu řízení, aby tak mohli uspokojit SVJ z prodeje jednotky.

Třetím podobným úskalím jako je exekuce, je insolvenční řízení. Zde je opět důležité sledovat insolvenční rejstřík a včas podat přihlášku do insolvenčního řízení.

Je tedy zřejmé, že se jedná o komplexní soubor jednotlivých kroků, které musí být učiněny v zákonných lhůtách. Není-li to řádně a včas učiněno, vystavuje se výbor SVJ nebezpečí, že bude volán k odpovědnosti.