Společně s novým občanským zákoníkem se také změnila odpovědnost výborů SVJ, konkrétně zákonná odpovědnost členů výborů vyplývající z § 159 zák. č. 89/2012 Sb., povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.

Jestliže výbor způsobil škodu SVJ porušením svých povinností při výkonu funkce, pak je povinen tuto škodu nahradit, tj. každý člen výboru bude povinen k této náhradě. Pokud výbor škodu neuhradí, pak se všichni členové stávají zákonnými ručiteli za dluhy SVJ, a to v rozsahu škody, kterou měli nahradit SVJ.

Situací, kdy SVJ může vzniknout újma, je celá řada. Typickým příkladem, který se objevuje snad v každém SVJ, je neplnění zákonné povinnosti přispívat na správu domu a pozemku a dále povinnosti platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) vlastníkem jednotky.

Pravidelná upozorňování dlužníka o jeho nedoplatcích však nestačí. Úskalí je hned několik – jednak běh promlčecí lhůty a dále možnost, že dlužník má vícero dluhů a hrozí mu insolvence.

Obecná promlčecí lhůta trvá 3 roky a počíná běžet splatností příspěvku do fondu oprav nebo zálohy na služby. To znamená, že SVJ by mělo v této promlčecí lhůtě podat u příslušného soudu žalobu na zaplacení dlužné částky, které by měla předcházet kvalifikovaná předžalobní výzva.

Druhým úskalím může být situace, kdy je na vlastníka jednotky podána exekuce. Proto by měl výbor pravidelně v katastru kontrolovat zápisy u jednotky dlužníka. Jakmile SVJ zjistí, že jednotka jeho dlužníka je postižena exekučním příkazem, a má být v dražbě prodána, musí se se svými nároky připojit do tohoto exekučního řízení. Pokud by se SVJ nepřihlásilo do exekučního řízení, nebylo by v případě prodeje jednotky v exekuční dražbě uspokojeno z výtěžku této dražby. Za takových okolností lze členům výboru klást za vinu, že měli včas podniknout příslušné právní kroky a přihlásit se k exekučnímu řízení, aby tak mohli uspokojit SVJ z prodeje jednotky.

Třetím a v zásadě podobným úskalím jako je exekuce, je insolvenční řízení. Zde je opět důležité sledovat insolvenční rejstřík a včas podat přihlášku do insolvenčního řízení.

Je tedy zřejmé, že se jedná o komplexní soubor jednotlivých kroků, které musí být učiněny v zákonných lhůtách. Není-li to řádně a včas učiněno, vystavuje se výbor SVJ nebezpečí, že bude volán k odpovědnosti.