Nejprve je třeba vyplnit formulář na zápis dané změny. – návrh na zápis změn do obchodního rejstříku. Formulář je ke stažení na tomto odkazu: https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Formulář s názvem: INTELIGENTNÍ FORMULÁŘ

Podání můžete provést buď v listinné podobě a to v originále s ověřenými podpisy nových členů výboru SVJ či představenstva bytového družstva, s přiloženým kolkem v hodnotě 2.000,- Kč. Nebo lze podání provést elektronicky prostřednictvím elektronického podpisu nebo též prostřednictvím datové schránky. V tom případě pak na soudě uhradíte na pokladně 2.000,- Kč.

Společně s vyplněným formulářem je potřeba doložit příslušné listiny, které dokládají skutečnost o provedené změně.

Např. v případě zapsání úplně nového člena výboru to je listina: Čestné prohlášení nového člena se souhlasem s jeho zápisem do rejstříku. Musí to být podepsaný originál nebo úředně ověřená kopie.

V případě volby nového člena výboru se dokládá listina: Zápis z členské schůze na které bylo rozhodnuto o zvolení nového člena výboru. Podepsaný originál zápisu nebo jeho úředně ověřená kopie.

V případě změny funkce již stávajícího člena výboru se dokládá jen Zápis z členské schůze (nebo zápis z jednání výboru) na které bylo rozhodnuto o změně funkce člena ve výboru. Podepsaný originál zápisu nebo jeho úředně ověřená kopie.

Je vhodné jedním podáním učinit vícero změn. Pak se ušetří 2.000,- Kč poplatek za každý další úkon provedený zvlášť.
Podání může uskutečnit pouze platný statutární zástupce společenství vlastníků nebo jiná osoba, která je pověřená na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.