Nejprve je třeba vyplnit formulář na zápis změny. Formulář najdete na těchto stránkách: https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Formulář má název: Inteligentní formulář

Podání je buď v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím elektronického podpisu nebo přes datovou schránku

Podpis na vyplněném formuláři při listinné formě musí být úředně ověřen

Soudní poplatek za podání činí 2.000,- Kč

Společně s vyplněným formulářem se musí přiložit listiny, které dokládají skutečnost o provedené změně.

Např. v případě zapsání úplně nového člena výboru to je listina: Čestné prohlášení nového člena se souhlasem s jeho zápisem do rejstříku. Musí to být podepsaný originál nebo úředně ověřená kopie.

V případě volby nového člena výboru se dokládá listina: Zápis z členské schůze na které bylo rozhodnuto o zvolení nového člena výboru. Podepsaný originál zápisu nebo jeho úředně ověřená kopie.

V případě změny funkce již stávajícího člena výboru se dokládá jen Zápis z členské schůze (nebo zápis z jednání výboru) na které bylo rozhodnuto o změně funkce člena ve výboru. Podepsaný originál zápisu nebo jeho úředně ověřená kopie.

Jedním podáním lze učinit vícero změn. Ušetří se tak 2.000,- Kč poplatek za každý úkon, který by byl provedený zvlášť.
Podání může uskutečnit pouze platný statutární zástupce společenství anebo jiná osoba, která je pověřená na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.