Prohlášení vlastníka je právním aktem vlastníka nemovitosti, které vede k rozdělení nemovitosti na jednotky, a to buď na bytové nebo na nebytové jednotky.

Dojde tak k rozdělení vlastnického práva jednoho vlastníka na vlastnická práva více osob k jednotlivým jednotkám. Následně dochází k zápisu do veřejného rejstříku – katastru nemovitostí.

Právní úpravu prohlášení vlastníka nalezneme v § 1164-1169 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Rozdělením nemovitosti na jednotlivé jednotky (byty či nebytové prostory) prohlášením vlastníka pak lze jednotky samostatně převádět, prodávat či darovat jiné osobě. V opačném případě by byl předmětem kupní smlouvy pouze spoluvlastnický podíl k celé nemovitosti. V takových situacích může být řešením právě rozdělení budovy na jednotky, které vzniknou na základě prohlášení vlastníka. Například tomu tak může být u bytových družstev, které se rozhodnou převést bytové jednotky do osobního vlastnictví.

 

Obsahem prohlášení vlastníka je dle § 1166 občanského zákoníku prohlášení alespoň:

  • údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území
  • údaje o jednotce, a to zejména: (1) pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání; (2) určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky; (3) velikost podílů na společných částech
  • údaje o tom jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich (typicky zástavní právo)

K prohlášení se přikládají půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů.

Dále je také nutno brát zřetel na to, že chceme-li vytvořit jednotky v budově, která je součástí pozemku, vymezují se jednotky v pozemku, a nikoliv v budově.

Pro správné vypracování prohlášení vlastníka tak, aby nedošlo k zamítnutí návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, je důležité brát v potaz nejen občanský zákoník § 1166, ale také nařízení vlády č. 366/2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím či pokyny ČÚZK k číslování bytů.

Na místě je tak doporučení nepouštět se do vypracování prohlášení vlastníka na vlastní pěst a konzultovat jej s právníkem znalým této problematiky.