Přijetím novely zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění (dále jen „ZVR“), provedenou zákonem č. 368/2016 Sb. (dále jen „Novela“), dochází s účinností ke dni 1.1.2018 ke zřízení nové evidence údajů o skutečném majiteli právnických osob a svěřenských fondů. Impulsem pro zavedení evidence skutečných majitelů Evidence bylo přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2015/849, o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. 

Definice skutečného majitele právnické osoby

Definici pojmu skutečného majitele právnické osoby, který musí být právnickou osobou do Evidence zapsán, obsahuje § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. proti praní špinavých peněz. Jde tak o osobu:

  • (i) která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích právobchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 % (disponováním s hlasovacími právy se přitom rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou),
  • (ii) která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobuuvedenou v předchozím bodě,
  • (iii) která má být příjemcem alespoň 25 % ziskuobchodní korporace, nebo
  • (iv) která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel znám nebo nelze-li jej podle předchozích bodů určit.

U většiny společenství vlastníků budou za skutečné majitele považováni členové výboru nebo předseda společenství. Pouze v případě společenství, ve kterých bude disponovat některý vlastník jednotky podílem vyšším než 25% na hlasovacích právech, bude jako skutečný majitel zapsán právě takový vlastník.

 

Evidence údajů o skutečných majitelích

Evidence bude vedena příslušnými rejstříkovými soudy, přičemž se nebude jednat o veřejný rejstřík; přístup k těmto údajům budou mít zejména soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daně apod.

Povinnost zapsat údaje o svém skutečném majiteli do Evidence budou mít právnické osoby, nikoliv samotní skuteční majitelé, a to bez zbytečného odkladu od vzniku povinnosti – tj. bezodkladně po 1.1.2018 a musí tuto povinnost splnit právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku do 1.1.2019 a ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků do 1.1.2021. Bytová družstva mají provést tuto povinnost nejpozději do 1.1.2019, SVJ pak mají tuto lhůtu prodlouženou do 1.1.2021.

Zápis údajů do Evidence budou právnické osoby podávat k příslušnému rejstříkovému soudu, který zápis provede.

 

Údaje zapisované do Evidence

(a) jméno a adresa místa pobytu (popř. také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu),

(b) datum narození a rodné číslo (bylo-li přiděleno),

(c) státní příslušnost a

(d) údaj o (i) podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,

(ii) podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo

(iii) jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Návrh na zápis údajů bude možno učinit pouze na formuláři připraveném Ministerstvem spravedlnosti. Inteligentní formulář, prostřednictvím kterého bude možné zapsat skutečného vlastníka právnické osoby, je nově dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Adresa pro stažení formuláře: https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular

Formulář je možné vyplnit pouze elektronicky.

Následně je možné jej stáhnout a buď zaslat rejstříkovému soudu v elektronické podobě, nebo jej lze vytisknout a zaslat rejstříkovému soudu v listinné podobě. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky Podpis navrhovatele na listinném návrhu musí být úředně ověřen.

 

Tento formulář slouží jak pro návrh na prvozápis skutečného majitele, tak pro návrh změny údajů o skutečném majiteli či jeho výmaz.

 

Vyplněný formulář je třeba adresovat místně příslušnému rejstříkovému soudu.

Krajský soud v Brně Husova 353/15, 601 95 Brno podatelna@ksoud.brn.justice.cz
Tel: 546 511 111 – ústředna
Datová schránka: 5wwaa9jK návrhu je třeba na zápis do evidence skutečných majitelů doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány.

 

Podklady k prokázání skutečného majitele

Novela nestanovuje, čím konkrétně se skuteční vlastníci budou prokazovat. Jako vodítko může sloužit § 104 odst. 2 ZZVZ, ve znění účinném do 31.12.2017. To stanovovalo, že dodavatel, který je právnickou osobou, musí předložit zadavateli doklady, z nichž vyplývá postavení skutečných majitelů k dodavateli; těmito doklady jsou zejména: (i) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, (ii) seznam akcionářů, (iii) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku a (iv) společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. Pokud je vybraným dodavatelem akciová společnost se sídlem v zahraničí, zadavatel ji vyzve, aby předložila písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu účastníka.

V praxi pak bude záležet na rejstříkovém soudu, co uzná jako dokument prokazující skutečného vlastníka. Pokud by rejstříkový soud vyhodnotil podklady k prokázání skutečného vlastníka jako nedostatečné, přísluší mu právo vyzvat právnickou osobu, aby vytčené nedostatky odstranila. Jako podklad pro prokázání skutečného vlastníka mohla sloužit např. také: rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky a o naložení s hospodářským výsledkem, zpráva o vztazích, rozhodnutí o odvolání či jmenování členů statutárního nebo kontrolního orgánu či jiná zásadní rozhodnutí valné hromady společnosti.

Za stav zápisu je v plném rozsahu odpovědná příslušná právnická osoba

Zápis skutečného majitele provádí buď příslušný rejstříkový soud, nebo notář.