Měřidlo pro studenou nebo teplou vodu, které má prošlou lhůtu ověření, se nesmí použít k rozúčtování nákladů na spotřebu uživatele. Obě měřidla tj. vodoměr na teplou i na studenou vodu mají lhůtu pro ověření 5 let, a to počínaje rokem následujícím po roku výroby.

Z toho plyne, že pokud má vodoměr prošlou lhůtu ověření pak nemůže rozúčtování spotřeby proběhnout dle odečtu na tomto měřidle. Spotřeba vody se v takovém případě musí rozúčtovat v poměru tzv. směrných čísel.

Co znamená směrné číslo?

To znamená, že pokud jsou v domě pouze byty, pak mají všichni směrné číslo stejné a to 35 m3 spotřeby na 1 osobu na rok a rozúčtování proběhne v poměru počtu osob.

 

Co nám říká legislativa?

Zákon č. 505/1990 Sb. Zákon o metrologii

 • 3
  Měřidla
  (3) Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam
  a) v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy,
 • 11
  Používání měřidel
  (1) Stanovených měřidel může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření

Zákon o službách č. 67/2013 Sb.
Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

 • 5
  Rozúčtování nákladů na služby
  (2) Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto
 1. a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody.

Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování tepla a teplé vody
§ 4
Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce
(3) V zúčtovací jednotce, ve které u příjemců služeb nejsou instalovány vodoměry a nedošlo k dohodě všech příjemců služeb, rozdělí poskytovatel služeb spotřební složku podle průměrného počtu osob rozhodných pro rozúčtování služeb v zúčtovacím období nebo podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce mající vliv na odběr teplé vody zohlední poskytovatel služeb přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení.