Hlasování na shromáždění, to znamená též otázku jak správně hlasovat o výběrovém řízení na rekonstrukci, upravuje s účinností d 1.1.2014 nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), ve kterém dle ust. § 1206 odst. 2 je uvedeno, že shromáždění je způsobilé usnášet se, pokud jsou na shromáždění přítomni vlastníci, jež mají nadpoloviční většinu hlasů ze všech vlastníků ve společenství. Dále pak je zde uvedeno, že pro přijetí rozhodnutí na shromáždění se vyžaduje souhlas většiny hlasů vlastníků, kteří jsou přítomni na shromáždění (to znamená nadpoloviční většina hlasů vlastníků přítomných na shromáždění), ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

Občanský zákoník nevyžaduje pro usnesení o rekonstrukci společných částí domu vyšší počet hlasů, než je výše uvedeno. Zákon tak vyžaduje pouze ve dvou případech, a to: 1. pokud se všem vlastníkům mění velikost podílu na společných částech domu, nebo: 2. pokud dochází ke změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech domu.

V případě rekonstrukce společných částí domu tedy hraje zcela zásadní roli skutečnost, zda je proces spojený s realizací rekonstrukce nějakým způsobem upravený ve stanovách společenství vlastníků. Pokud ano, pak je společenství vlastníků povinno řídit se tím, co je ve stanovách uvedeno.

Limit výše opravy, který upravuje hranici mezi tím, kdy o dané věci rozhoduje pouze statutární orgán společenství a kdy je daná oprava v pravomoci rozhodnutí celého shromáždění upravuje pouze nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v § 13 odst. 2 příslušného zákona, kde v obecné rovině svěřuje do pravomoci statutárního orgánu sjednávat opravy v do výše 1000 Kč v průměru na každou jednotku, pokud stanovy společenství vlastníků jednotek neurčí jinak.