Změna stanov SVJ notářský zápis – hlasování

Stanovy SVJ – notář

V roce 2020 dne 1.7. vstoupila v platnost novela občanského zákoníku 89/2012 Sb., která poměrně rozsáhlým způsobem změnila pravidla pro společenství vlastníků jednotek. Otázkou je, zda má společenství tímto okamžikem povinnost reagovat na změny v obchodním zákoníku a změnit stanovy SVJ včetně notářského zápisu. Přesto, že změna v občanském zákoníku je opravdu rozsáhlá, tak tato novela společenství přímo nenařizuje změnu stanov SVJ. Společenství tak nehrozí žádná zákonná sankce, pokud změnu stanov SVJ v návaznosti na změny v občanském zákoníku neprovede.

Pokud se společenství vlastníků rozhodne, že ke změně stanov SVJ přistoupí, tak musí počítat s tím, že je čeká změna v mnoha článcích stanov SVJ, které bude nutno odsouhlasit na shromáždění SVJ, kdy o změně stanov hlasují přítomní vlastníci jednotek a to nadpoloviční většinou hlasů. Pokud však aktuální stanovy SVJ vyžadují vyšší než nadpoloviční počet hlasů, je nutno postupovat dle aktuálního znění stanov SVJ.

Je nutná přítomnost notáře při změně stanov SVJ a notářský zápis? V dnešní době dle stanoviska MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj) již naštěstí při změně stanov SVJ přítomnost notáře není třeba. Společenství může přijmout změnu stanov i bez notáře. Jiný případ je, pokud má společenství povinnost přítomnosti notáře při změně stanov SVJ uloženou přímo ve svých stanovách, za tohoto předpokladu pak přítomnost notáře při jejich změně musí být s tím, že v tomto momentě může společenství vlastníků danou povinnost ze stanov vyloučit.

Výjimku také tvoří skutečnost, kdy dochází k založení společenství vlastníků formou přijetí stanov SVJ. V tomto případě vyžaduje občanský zákoník při založení společenství vlastníků formu veřejné listiny (notářského zápisu) a to dle ustanovení občanského zákoníku § 1200 odst. 3. Jestliže pak je společenství založeno prohlášením vlastníka nebo smlouvou o výstavbě, tak oba tyto dokumenty již obsahují také náležitosti stanov společenství, v těchto případech notářský zápis potřebný není.

 

Stanovy SVJ – hlasování

 

Základním faktem je, že s shromáždění společenství vlastníků je způsobilé jednat a usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů všech vlastníků jednotek, to znamená nadpoloviční většina všech vlastníků, kteří v součtu svých spoluvlastnických podílů musí mít více jak 50%.

K přijetí změny stanov se obecně vyžaduje souhlas většiny hlasů vlastníků jednotek, kteří jsou přítomni na usnášeníschopném shromáždění. Pokud však stanovy společenství vyžadují pro změnu stanov vyšší než nadpoloviční souhlas vlastníků, pak je nutno řídit se tím, co je dané ve stanovách.