Nečinnost výboru SVJ

Co dělat v případě, že výbor SVJ neplní nebo odmítá plnit ustanovení, která jsou uvedena ve stanovách SVJ nebo neplní či odmítá plnit úkoly jemu uložené na shromáždění vlastníků a zapsané v zápisech ze shromáždění? Existuje nějaký zákonný prostředek, který můžeme použít proti takovému jednání v souvislosti s nečinností výboru SVJ?

Nástrojů obrany proti nečinnosti výboru SVJ existuje celá řada, záleží na povaze úkonu, který výbor SVJ neplní nebo odmítá plnit.

Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy výbor SVJ odmítá poskytnout vlastníkům nahlédnout do dokladů a dokumentace SVJ, což je právoplatným nárokem členů SVJ a je tak častým nešvarem, kterého se členové výboru dopouští. V takovém případě se lze domáhat práva vlastníků podáním žaloby k soudu.

Dalším příkladem může být například situace, kdy v důsledku nečinnosti výboru SVJ vznikne společenství újma. V takovém případě odpovídá výbor SVJ za vzniklou újmu a lze se soudně domáhat, aby výbor takovou újmu SVJ nahradil.

Zájmem každého společenství vlastníků je to, aby výbor SVJ řádně vykonával svou funkci a svědomitě plnil povinnosti, které mu vyplývají ze zákona a ze stanov SVJ a to doslova zněním zákona „s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí“. V případě, že se tak neděje, je na místě, aby společenství vlastníků začalo neprodleně činit kroky, které povedou k co nejdřívějšímu odvolání výboru a volbě výboru nového. Nutno zdůraznit, že nečinný výbor SVJ takovým jednáním přímo ohrožuje zájmy samotných vlastníků jednotek včetně jejich případné majetkové újmy.

Zodpovědnost za správu jakéhokoli bytového domu není díky zákonné odpovědnosti výboru žádná legrace. Potřebných znalostí, které by měl výbor SVJ znát je poměrně široká škála, od technických znalostí přes ekonomiku včetně znalosti potřebných zákonů a vyhlášek, kterých je též poměrně mnoho. Proto se členové společenství vlastníků čím dál častěji obrací na profesionály a volí tzv. profesionálního předsedu SVJ, který je díky svým odborným znalostem v oblasti správy nemovitosti schopen řídit SVJ bez problémů v souladu s celým jeho právním rámcem. Takto zvolený externí předseda, který nevlastní žádnou jednotku v domě tak může být dlouhodobým řešením s tím, že společenství vlastníků bude mít i nadále kontrolu nad veškerou agendou správy nemovitosti.