Profesionální předseda SVJ

Profesionální předseda SVJ Brno (a okolí) / Externí předseda SVJ Brno (a okolí)  (v souladu Novým občanským zákoníkem,  č. 89/2012 Sb.) představuje pro řadu společenství vlastníků jednotek možnost, jak se vyhnout potížím spojeným s odpovědností za smluvní závazky související s členstvím ve výboru SVJ, odpovědnosti za realizaci většiny úkonů spojených se správou vaší nemovitosti v rovině technické správy, ekonomice, problémům a neshodám při volbě členů výboru či předsedy společenství, neschopnostní společenství se na čemkoli usnést, atp.

Na společenství vlastníků jsou také kladeny povinnosti právního, účetního i obchodně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami. Z toho plyne pro statutární orgán SVJ značná osobní odpovědnost členů výboru.

Profesionální předseda SVJ Brno (a okolí) / Externí předseda SVJ Brno (a okolí) je řešením, kdy společenství vlastníků jednotek mohou svěřit výkon této funkce a odborné vedení společenství vlastníků profesionálovi, přičemž ten nemusí být členem členem konkrétního SVJ. Neznamená to však, že vaše společenství pozbyde kontrolu nad podrží veškerou správou nemovitosti.

Na trhu se nabízí široká škála odborníků nabízejících služby profesionálního předsedy SVJ pro Brno (a okolí) / externího předsedy SVJ pro Brno (a okolí), kteří jsou schopni zajistit tyto služby.

Stále více Společenství vlastníků se obrací na profesionální zastoupení a to tak, že si buď zvolí za předsedu Společenství profesionální firmu a jako další členy výboru dovolí vlastníky z řad bydlících v daném domě anebo zvolí variantu profesionálního předsedy v samostatné formě.


 

Profesionální předseda / Externí předseda se orientuje ve všech zákonech souvisejících se správou SVJ, stará se o bezchybný chod společenství a pravidelně informuje shromáždění o výkonu svých povinností. Kontroluje účetnictví, administrativu a technické činnosti spojené s fungováním  svěřené nemovitosti  SVJ, nebo BD. Dělá vše pro bezproblémový chod společenství.

Výhoda zvoleného profesionála je jeho specializace pro danou činnost. Ideální kombinací je pak osoba s právním vzděláním a aktivní praxí, jelikož vše začíná u závazkových vztahů. Smlouvy, závazky, dohody a správní činnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona, nařízení nebo vyhlášek.

 

JAKÉ ZÁKLADNÍ A NEJZÁSADNĚJŠÍ SLUŽBY PROFESIONÁLNÍ / EXTERNÍ PŘEDSEDA POSKYTUJE?

 

V prvé řadě zajišťuje plnění veškerých povinností výboru:

 • vyplývajících z platných právních předpisů
 • ze stanov SVJ/BD
 • z rozhodnutí shromáždění

Rozsah činnosti Profesionálního předsedy zahrnuje zejména:

 • kontrola a dohled nad výkonem činnosti správce
 • zajišťování záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění
 • zajišťování plnění usnesení shromáždění a odpovědnost shromáždění za svou činnost, plní úkoly zadané shromážděním
 • odpovědnost za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a předložení přiznání k daním
 • příprava podkladů pro zasedání shromáždění, svolání a řízení shromáždění, vypracování a předložení shromáždění zprávy o hospodaření společenství vlastníků
 • řádné vedení písemností společenství a vedení seznamu členů
 • podle usnesení shromáždění sdělování členům výše příspěvků na správu domu a pozemku a za služby
 • zajišťuje pravidelné vyúčtování záloh za služby a následné vypořádání nedoplatků a přeplatků
 • zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluvních vztahů a včasné uplatňování pohledávek společenství
 • rozhoduje o uzavírání smluv plynoucích z činnosti společenství vlastníků, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky energií a služeb spojených s užíváním jednotek
 • provádí pravidelnou fyzickou kontrolu stavu nemovitosti
 • zajišťuje tvorbu rozpočtu a návrhy oprav a rekonstrukcí
 • zajišťuje provádění revizí plynoucích ze zákona, oprav a rekonstrukcí
 • komunikuje s vlastníky a přijímá jejich podněty, spolupracuje se členy kontrolní komise
 • je v kontaktu s dodavateli služeb a úřady
 • kontroluje správnost vedení účetnictví a vyúčtování služeb
 • zajišťuje možnost nahlížení vlastníkům do podkladů týkajících se činnosti společenství
 • kontroluje správnost všech proplácených faktur, a autorizuje platby prostřednictvím bankovního účtu společenství
 • kontroluje měsíční úhrady vlastníků záloh za služby a zajišťuje upomínání dlužníků
 • řeší pojistné události
 • poskytuje členům společenství průběžné informace o své činnosti

 

Výkon funkce statutárního orgánu SVJ – “Předseda společenství vlastníků dle § 1205 a § 159 NOZ”

Jedná se o funkci, kdy veškeré úkony bude činit zástupce správce (fyzická osoba) a plně zastoupí funkci samotného výboru SVJ.

§ 1205 Orgány společenství vlastníků

(1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li stanovy další orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu.
(2) Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

§ 159

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.