Zápis ze schůze SVJ

Vyhotovit zápis ze shromáždění společenství vlastníků má povinnost vyhotovit statutární orgán SVJ, kterým je buď předseda společenství vlastníků nebo vícečlenný výbor SVJ.

Zápis ze schůze (shromáždění) SVJ musí být vyhotoven do třiceti dní od skončení konání shromáždění.

 

Jak má správně zápis ze shromáždění vypadat?

Zápis ze schůze SVJ musí obsahovat:

 

  • přesný název společenství vlastníků
  • kdo shromáždění svolal a jakým způsobem
  • místo konání shromáždění
  • datum a čas, kdy se shromáždění konalo
  • kdo shromáždění zahájil, kdo mu předsedal, a volba dalších osob činných na shromáždění (zapisovatel a ověřovatel zápisu)
  • body programu jednání (přesně dle bodů programu uvedených na pozvánce na shromáždění)
  • informace o usnášeníschopnosti shromáždění, to znamená zda na shromáždění dorazil dostatečný počet členů, aby bylo možné schůzi vůbec konat a cokoliv rozhodovat
  • jasně přednesené a formulované záležitosti, které jsou předmětem hlasování
  • výsledky hlasování o jednotlivých bodech programu shromáždění, přesné procentuální vyjádření, kolik členů bylo pro, proti a kolik se zdrželo
  • prezenční listina – seznam jmen a podpisů členů, kteří se na schůzi dostavili včetně plných mocí zmocněných zástupců těch členů SVJ, kteří se nemohli dostavit

 

Nahlížení do zápisu

Každý člen společenství vlastníků jednotek má právo nahlížet do zápisů ze shromáždění. Podmínky za kterých má vlastník právo nahlížet do zápisů přesně určují stanovy stanovy společenství. Toto právo nelze vyloučit a nelze ho ani omezit tak, že fakticky znemožní členovi do zápisu nahlédnout.

Pokud statutární orgán nevyhotoví zápis ze schůze vůbec, neznamená to, že přijatá usnesení jsou neplatná.

 

Průběh shromáždění

Pravidla týkající se postupu na shromáždění vlastníků jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž další podrobnosti obsahují stanovy společenství vlastníků.

V občanském zákoníku je třeba tato pravidla hledat v příslušných ustanoveních konkrétně § 1206 – 1214 a spolku  § 248 – 254, která se na společenství vlastníků použijí přiměřeně podle § 1221.