Zánik funkce člena výboru SVJ

Odstoupení či zánik funkce člena výboru SVJ se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Jde především o § 1208, ve kterém je uvedeno, že řídící orgán společenství vlastníků, kterým je výbor či předseda volí nebo odvolává nejvyšší orgán společenství vlastníků a tím je shromáždění vlastníků. To znamená, že funkce člena výboru SVJ může zaniknout tím, že dojde k jeho odvolání na shromáždění vlastníků. Dle § 1207 občanského zákoníku pak postačí k přijetí usnesení o odvolání člena výboru pouhá nadpoloviční většina hlasů z vlastníků přítomných na shromáždění. Platnost zvolení nových členů výboru nastává dnem přijetí tohoto usnesení na shromáždění.

Délka funkčního období členů výboru SVJ společenství vlastníků není přímo určena zákonem, je náležitostí stanov společenství. Je tedy plně v kompetenci společenství vlastníků určit délku funkčního období členů výboru takovou, jaká bude pro dané společenství vyhovující. Většinou to bývá doba 5 let, přičemž pro každého jednotlivého člena výboru se doba počítá samostatně. To znamená, že každému členovi výboru může funkční období skončit v jiný okamžik. Mnohá společenství to řeší tak, že volí všechny členy výboru v jeden okamžik, anebo může SVJ prostřednictvím stanov všem členům výboru sjednotit datum zániku jejich funkce.

Další variantou zániku funkce člena výboru SVJ je odstoupení z členství ve výboru v souladu s obecným ustanovením § 160, občanského zákoníku, které stanoví, že “odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. V takovém případě musí člen výboru, který hodlá odstoupit podat písemné prohlášení o odstoupení z členství ve výboru, které předá některému z ostatních členům výboru (oproti podpisu), nebo zašle doporučenou poštou na korespondenční adresu společenství vlastníků.

VZOR:

Prohlášení o odstoupení z členství ve výboru společenství vlastníků jednotek

Já, ______, nar. ________, bytem _________, člen výboru Společenství vlastníků ________, IČ _________, se sídlem _________, tímto v souladu s § 160 občanského zákoníku odstupuji z členství ve výboru společenství vlastníků.

V ________ dne ________

_______________

podpis

 

Veškeré změny ve výboru má společenství vlastníků povinnost nechat zapsat do rejstříku společenství vlastníků jednotek, kde se zapisuje den vzniku funkce i den zániku funkce člena výboru SVJ. To platí i v případě opakovaného zvolení stejného člena do funkce.