Vedení účetnictví pro SVJ

Vedení účetnictví pro SVJ, účtování SVJ je velmi specifické. Hlavní specifikum účetnictví společenství vlastníků je, že se účtuje jako nezisková organizace. Právní rámec upravující vedení účetnictví pro SVJ je dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky č. 504/2002 Sb. – vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. Dle těchto právních ustanovení má společenství vlastníků povinnost vést podvojné účetnictví.

Úkolem vedení účetnictví pro SVJ je poskytování vlastníkům jednotek plnohodnotné informace o tom, jak je s jejich majetkem a finančními prostředky, které vlastníci pravidelně skládají na bankovní účet společenství nakládáno. Vlastníci mají právo dostávat plnohodnotné informace o hospodaření společenství jednou za rok a to v podobě účetní závěrky, kterou jim má výbor společenství předloží ke schválení na každoročním shromáždění.

Každý vlastník by se měl při schvalování účetní závěrky zajímat o pohledávky SVJ, protože pokud pohledávky nejsou ze strany společenství řádně vymáhány, pak může dojít k jejich promlčení, a nakonec pak tyto pohledávky budou muset za neplatiče uhradit sami vlastníci

Stejně tak by se vlastníci měli zajímat o závazky SVJ, protože za dluhy společenství, ručí jednotliví vlastníci a to každý vlastník dle poměru velikosti svého podílu na společných částech. Plyne tak ze zákona dle § 1194 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dále bývá často předmětem zájmu vlastníků v účtování SVJ výše nákladů na správu (odměnu správci) a výše nákladů na správu domu a pozemku (dříve fond oprav) a v neposlední řadě výsledek ročního vyúčtování služeb. Všechny uvedené položky jsou povinně schvalovány při schvalování rozpočtu na další účetní období – na další rok tak, aby pokryly náklady uvedené ve schváleném rozpočtu.

S dokumenty, které se týkají se účetní závěrky (rozvaha, výsledovka, atd.) též návrh rozpočtu hospodaření na další rok by měli mít členové společenství možnost si prostudovat před konáním shromáždění, na kterém se tyto záležitosti budou schvalovat. Členové společenství tak mají možnost připravit si na shromáždění své dotazy k účtování SVJ. V případě, že členové výborů společenství nejsou schopni vysvětlit alespoň základní položky účetní závěrky sami, měli by si na shromáždění pozvat účetní, která dotazy zodpoví.