Účtování předpisu záloh SVJ

ÚHRADY ZA SLUŽBY

Úhrady za služby jsou dle § 1181 odst. 1 občanského zákoníku ze strany vlastníků prováděny zálohovým způsobem. Dle tohoto zákona má vlastník také právo, aby mu byly zálohy za služby také včas vyúčtovány a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

O výši měsíčních záloh rozhoduje společenství vlastníků zpravidla na shromáždění (viz. § 1208 odst. e obč.zák.) Pokud shromáždění o výši záloh nerozhodne, pak se výše záloh za jednotlivé služby stanovuje jako podíl mezi vlastníky dle předpokládaných ročních nákladů anebo se vychází z nákladů za uplynulé zúčtovací období.

Společenství vlastníků má právo v průběhu roku měnit výši měsíční zálohy za služby a to z různých oprávněných důvodů např. při změně rozsahu služby nebo při změně počtu osob v domácnosti apod.

 

PŘIJATÉ ZÁLOHY ZA SLUŽBY – ÚČTOVÁNÍ

Přijaté zálohy za služby se  v praxi obvykle účtují na účty krátkodobého jednoročního charakteru – účtová skupina 324 – Přijaté zálohy a dále se pak analyticky člení dle jednotlivých druhů služeb.

Pro další dělení dle jednotlivých vlastníků jsou pak používány specializované evidenční programy, které mimo jiné slouží jako pomocná evidence k podvojnému účetnictví. Předchází se tak zahlcení účetnictví velkým množstvím podrobných dat a současně zůstává zachována účetní zásada o věrném obrazu skutečnosti.

Pohledávka za předepsanými zálohami se v praxi obvykle účtuje na účet 311 – Odběratelé a to buď analyticky za každého vlastníka zvlášť anebo pomocí příruční evidence z evidenčního programu.

 

PŘÍSPĚVKY NA SPRÁVU DOMU A POZEMKU

Příspěvky na správu domu a pozemku jsou vlastníci povinni hradit dle ustanovení § 1180 občanského zákoníku a to:

§ 1180 odst. (1) Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, zejména se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

§ 1180 odst. (2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

O výši měsíčních záloh na správu domu a pozemku stejně jako u záloh na služby rozhoduje společenství vlastníků na shromáždění (viz. § 1208 odst. e obč.zák.)

Vzhledem k tomu, že v případě záloh na správu domu a pozemku se jedná jak o zálohy krátkodobé (1 rok) tak o zálohy dlouhodobého charakteru (delší než 1 rok), tak se účtují na dva typy účtů:

324 – přijaté zálohy zde se účtují zejména zálohy na běžné roční provozní náklady např. odměny výboru, vedení účetnictví, bankovní poplatky atd.

955 – přijaté dlouhodobé zálohy na tento účet dlouhodobých záloh se účtují zálohy na náklady, které jsou vyšší finanční náročnosti např. větší opravy či rekonstrukce, na které je potřeba naspořit v horizontu delším než jeden rok. Hovorově se tyto zálohy označují jako fond oprav.