SVJ pojištění domu

Za pojištění domu SVJ, (společných částí domu) vždy odpovídá statutární orgán SVJ, to znamená buď předseda nebo výbor. Statutární orgán SVJ má dle občanského zákoníku uloženu zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Nemovitost může být ohrožena různými neočekávanými vnějšími vlivy a proto musí být řádně zajištěna náhrada újmy, která vznikne SVJ v důsledku těchto neočekávaných událostí. Proto by pojištění domu SVJ mělo být sjednáno v co nejlepší možné míře. 

Pro sjednání takové smlouvy je zapotřebí minimálně znalost pojistných podmínek – obsahu pojistné smlouvy SVJ a jaký je pak skutečný rozsah pojistného krytí.

Samotný obsah smlouvy a rozsah pojistného krytí často tedy nezjistíte pouze ze samotné smlouvy. Obsah většiny pojistných smluv udává pouze základní údaje jako označení smluvních stran, název pojistného produktu, případně výši pojistného a dobu trvání smlouvy a v ostatním je pouze odkázáno na ustanovení všeobecných obchodních podmínek. Dále navíc může být odkázáno na všeobecné podmínky pojištění (tzv. VOP), kdy v samotné smlouvě se na VOP již pouze odkazuje. Často také VOP nejsou jen jedny, ale může jich být i více.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracované do nejmenších detailů. A ačkoliv je jejich čtení zdlouhavé, je nutné si je pečlivě projít, jelikož obsahují řadu zásadních podmínek. Jednou z nejdůležitějších podmínek, které je třeba věnovat zvláštní pozornost je ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ a případné VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ, které se mohou u každé pojišťovny lišit. Na výluky z pojištění a rozsah krytí je třeba dát pozor i při sjednání doplňkového pojištění, protože v praxi vždy neznamená, že v případě konkrétní pojistné události obdržíte pojistné plnění v očekávané výši. V případě, že jsou smlouva nebo podmínky nesrozumitelné a jsou v nich podezřelá ustanovení, je lepší buď věc konzultovat s právníkem či odborníkem z dané oblasti anebo raději zvolit jinou pojišťovnu. Při uzavírání pojistných smluv je bohužel klient zpravidla ve slabší pozici, jelikož nemá velkou moc zasahovat do obsahu pojistné smlouvy. Obsah smlouvy vždy určuje pojišťovna a druhá strana nemá reálnou možnost v něm cokoliv změnit.

PŘÍKLAD: SVJ má sjednáno základní živelní pojištění, k němuž si sjedná doplňkové živelní pojištění proti dalšímu pojistnému nebezpečí. Pak jsou součástí smlouvy jak VOP pro základní pojištění, tak VOP pro doplňkové pojištění. Při kumulaci více doplňkových služeb, pak obvykle přibývají k pojistné smlouvě další VOP. Pokud při čtení své smlouvy a VOP zjistíme, že jedna a tatáž věc je upravena v obou dokumentech odlišně, pak je třeba vědět, že přednost má jednoznačně ujednání obsažené v pojistné smlouvě. Toto pravidlo vyplývá přímo z občanského zákoníku ust. § 1751 , který uvádí, že odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním obchodních podmínek přednost.

Pojišťovny v rámci své nabídky nabízejí pojištění standardní, ke kterému lze sjednat různá připojištění. V každém konkrétním případě je nutné zvážit, která připojištění jsou pro SVJ účelná a která by naopak znamenala pouze zvýšené náklady SVJ. Obecně lze také pojistit např. garáže, zahrady u domu, ale i třeba výtahy, tepelná čerpadla, anténní systémy či přístupové a kamerové systémy. Vše záleží na konkrétním typu domu.

Při pojištění budovy proti jejímu pádu nebo požáru, kdy dojde k úplnému zničení, se sjednává pojistná částka. Již při uzavírání smlouvy totiž je možné spočítat, jaká je HODNOTA BUDOVY. Tato hodnota odpovídá tomu, jaké by byly náklady v případě, že by bylo potřeba postavit na témže místě budovu podobných kvalit, čili stanovuje se ve výši nákladů na stavbu identické budovy.

Naproti tomu limit pojistného plnění se bude sjednávat typicky v případě pojištění odpovědnosti za újmu, tedy například tehdy, kdy se střechy spadne sníh a někoho zraní. V takovém případě bývá dovozována odpovědnost SVJ za padající sníh. Pro takové případy není možné dopředu určit jak velká škoda člověku vznikne (na rozdíl od budovy), a proto se sjednává limit pojistného plnění. Tedy v případě, kdy dojde ke zranění osoby, za něž bude odpovědné SVJ, tak nám limit říká, jakou nejvyšší finanční částku pojišťovna vyplatí. Vše nad tuto částku jde přímo za SVJ. Nový občanský zákoník je v tomto výrazně flexibilnější, než dřívější právní úprava, což se odráží i v soudních rozhodnutích, kde se přiznávané částky za způsobenou újmu pohybují nezřídka v milionech korun. Je třeba nezapomínat na to, že z pojistky se hradí nejen pobyt v nemocnici, který může v nejzávažnějších případech dosáhnout i stovek tisíc až milionů korun, ale hradí se bolestné, ztížení společenského uplatnění aj., popřípadě též náhrada příbuzným. Pojistné limity by tedy měly být i s ohledem na aktuální vývoj ve společnosti a rozhodovací praxi soudů dostatečné. Statutární orgán by také měl dát pozor na to, že někdy se limity vztahují ke každé jednotlivé škodné události, která může nastat, jindy se však jedná o limity vztahující se ke všem škodným událostem, které nastanou v průběhu jednoho pojistného roku.

Nelze opomenout ani problematiku eventuální FINANČNÍ SPOLUÚČASTI. Zde platí jednoduché pravidlo – čím nižší nebo nulová spoluúčast, tím vyšší platby na pojistném. Na druhou stranu pokud si nastavíte spoluúčast příliš vysokou, vyplatí vám pojišťovna nějaké prostředky teprve tehdy, až bude škoda opravdu velká. Do té doby si relativně menší škody musíte hradit sami.

V rámci ŽIVELNÍHO POJIŠTĚNÍ majetku, ať už ve formě standardní nebo v rámci připojištění, je nabízena ochrana proti následkům požáru, vichřice, úderu blesku, škodě způsobené vandaly (sprejery), nárazu vozidla či krádeži.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDOSTI ZA ÚJMU – v rámci nabídky pojištění pro SVJ je rovněž možné sjednat i pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou společenství vlastníků jeho statutárním orgánem. Jestliže členové orgánů SVJ či předseda SVJ způsobí svým jednáním společenství vlastníků újmu, bude toto kryto pojistným plněním. Mezi nejčastěji způsobené újmy patří újmy vzniklé při uzavírání nejrůznějších smluv, jejich plnění, anebo při vymáhání pohledávek po neplatících vlastnících jednotek.

Je třeba si také uvědomit, že uzavřením pojistné smlouvy práce nekončí. Statutární orgán by měl totiž dále dávat pozor, zdali není vhodné pojištění domu SVJ aktualizovat. Zejména, pokud bude v průběhu let dům nějakým způsobem zhodnocen – rekonstrukce, modernizace, přístavba atp. Mohlo by pak zbytečně dojít k výraznému podpojištění. V důsledku toho se může stát, že peníze z pojistky nebudou na opravy stačit a vlastníci je budou muset uhradit ze svých vlastních prostředků. Při technickém zhodnocení domu je třeba co nejdříve aktualizovat pojistnou smlouvu a navýšit pojistnou částku na novou hodnotu opravené budovy. V případě vzniku škody totiž pojišťovna vyplatí pojistné plnění pouze do výše pojistné částky neopravené budovy. Zbytek pak hradí SVJ samo ze svých zdrojů a členové SVJ se pak ptají, kdo byl odpovědný za sjednané pojištění domu.

Od pojištění společných částí domu, které sjednává zpravidla SVJ, je třeba odlišovat pojištění bytu jako samostatné jednotky a dále pojištění domácnosti, které si sjednává každý vlastník samostatně. Pojištěním bytu se rozumí pojištění jeho stavebních či upevněných částí, tedy vztahuje se na podlahové krytiny, omítky, malby, tapety, obklady, koupelnu, WC, kuchyňskou linku aj. V případě, že dům, ve kterém vlastníte byt, je pojištěný kvalitně, je zbytečné sjednávat vlastní smlouvu. V takovém případě je nejvhodnější sjednat pouze pojištění domácnosti, tedy vnitřní zařízení bytu.