Předkupní právo SVJ

Dnem účinnosti 1.7.2020 platí rozsáhlá novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která ruší stávající podobu předkupního práva SVJ spoluvlastníků nemovitosti k podílu na této nemovitosti. Tato novela též přináší výrazné změny v některých dalších důležitých institutech v zákonné v úpravě společenství vlastníků jednotek.

Definice jednotky, dle obč. zákoníku se od roku 2014 nemění. Jednotka i nadále zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Také nadále platí, že v českém právním řádu jsou jednotky dvojího druhu, tedy ty, které vznikly podle zákona č. 72/1994 Sb. (o vlastnictví bytů), a ty které vznikly podle občanského zákoníku 89/2012 Sb.

Institut předkupního práva SVJ působil v posledních dvou letech u prodeje jednotky značné potíže a bylo u společenství vlastníků předmětem dohadů, sporů i mnoha porušení zákona.

Předkupní právo SVJ bylo problémem zejména při převodu garážových stání v domech společenství vlastníků, které jsou jednou nebytovou jednotkou, která ve spoluvlastnictví více vlastníků jako spoluvlastnický podíl na jednotce garáže, která zahrnuje všechna garážová stání v daném domě. Stejný problém vznikal též u předzahrádek. Převod takové jednotky, která je ve spoluvlastnickém podílu na garáži či předzahrádce tak znamenal mnohá jednání a zdlouhavý proces než mohlo vůbec dojít k samotném převodu.

Dle právní úpravy platné do 1.7.2020 byli nuceni všichni, kteří prodávají garážové stání v domě společenství vlastníků nabídnout nejprve všem ostatním vlastníkům garážových stání, jakožto spoluvlastníkům na jednotce garáže. Celý proces tak byl administrativně a časově velmi náročný.

V nynější novele bytového spoluvlastnictví od 1.7.2020 tak bylo předkupní právo v těchto případech zcela (až na výjimky) zrušeno. Převodce podílu na nemovité věci (např. zmíněného garážového stání) již nebude muset vyčkávat, dokud ostatní spoluvlastníci onoho garážového stání nevyužijí svého předkupního práva a odpadne tak náročný administrativní proces.

Dle novelizovaných § 1124 a § 1125 obč. zák. zákonné předkupní právo zatěžuje spoluvlastníky jen v některých konkrétních případech a jen po omezenou dobu. Například při zdědění jednotky, a to jen po dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví.

 

Předkupní právo SVJ vývoj v průběhu účinnosti nového občanského zákoníku:

 

  • 1.1.2014 – 31.12.2014 – předkupní právo PLATÍ
  • 1.1.2015 – 31.12.2017 – předkupní právo NEPLATÍ
  • 1.1.2018 – 30.6.2020 – předkupní právo PLATÍ
  • od 1.7.2020 – předkupní právo NEPLATÍ

Pozn. Dospěla-li povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi přede dnem 1.7.2020, pak předkupní právo předkupníka platí i po 1.7.2020