Pozvánka na členskou schůzi SVJ

Jak svolat členskou schůzi SVJ?

 

Shromáždění společenství vlastníků (schůze SVJ) se musí konat alespoň 1 x ročně a je třeba jej svolat řádnou formální pozvánkou s přesnými náležitostmi a postupovat přesně dle stanov. Doručit pozvánku na shromáždění můžeme prostřednictvím dopisu, emailu, vyvěšením na nástěnce nebo jiným způsobem, který je uveden ve stanovách SVJ. Shromáždění musí být svolané minimálně 30 dnů před datem konání, pokud stanovy neurčují jinak. Pozvánka musí být řádně zaslána všem členům SVJ.

Pozvánka na shromáždění (schůzi SVJ) by měla obsahovat následující údaje:

  • přesné označení společenství vlastníků dle obchodního rejstříku
  • místo konání shromáždění
  • datum a čas konání shromáždění
  • program jednání na shromáždění
  • svolavatel shromáždění
  • podklady k jednotlivým návrhům (dle programu), případně odkaz, kde lze do podkladů nahlédnout (např. webové stránky SVJ). S podklady k jednání musí mít každý člen SVJ možnost včas se s nimi seznámit. Podklady se přikládají např. do e-mailu nebo je mají k dispozici v písemné podobě členové výboru a poskytnou je k nahlédnutí na vyžádání. V pozvánce by tedy vždy měla být informace, kde nebo u koho jsou dané podklady k nahlédnutí.