Nejčastější otázky

Výběrové řízení na opravy v SVJ

Výběrové řízení na opravy v SVJ

společenství vlastníků není veřejným zadavatelem, tedy subjektem, který by musel respektovat pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Společenství vlastníků tedy nemusí v zásadě pořádat výběrová...

Jak správně hlasovat o výběrovém řízení na rekonstrukci

Jak správně hlasovat o výběrovém řízení na rekonstrukci

V případě rekonstrukce společné části domu je zásadní, zda a nakolik je proces spojený s realizací rekonstrukce upraven ve stanovách konkrétního společenství vlastníků. Rozhodnutí shromáždění o rekonstrukci Zákonná úprava je totiž poměrně stručná v tom, že pouze...

Jak vyhodnotit hlasování per rollam

Jak vyhodnotit hlasování per rollam

Příklad, který jsme řešili v jednom domě. V rámci hlasování per rollam bylo odevzdáno 70 % hlasovacích lístků, 30 % vlastníků lístek neodevzdalo. Můžeme tedy kalkulovat s účastí 70 % a z toho vypočítávat jednotlivé výsledky? Nebo se počítá vždy s účastí 100 %? Kam pak...

Prohlášení vlastníka – jak na něj?

Prohlášení vlastníka – jak na něj?

Prohlášení vlastníka je právním jednáním vlastníka nemovitosti nebo jiné oprávněné osoby, které směřuje k rozdělení nemovitosti na jednotky, ať už bytové (tj. byty) či nebytové (například kanceláře). Jedno vlastnické právo k nemovité věci – tedy typicky budovy se tak...

Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Kdy vzniká povinnost založit SVJ

Pokud dojde k vymezení jednotek v domě a jednotliví spoluvlastníci se stanou vlastníky jednotek tak, že vznikne alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři mají být ve vlastnictví tří různých vlastníků, musí dle § 1166 odst. 2 občanského zákoníku prohlášení obsahovat i...

Hlasování SVJ o revitalizaci

Hlasování SVJ o revitalizaci

Dotaz: Společenství vlastníků uvažuje o revitalizaci domu. Součástí bude též zateplení obvodového pláště domu. Někteří vlastníci jednotek s takovým řešením nesouhlasí. Ve smyslu § 2 odst. 5, písm. a/ zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu...

Postup pro změnu v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Postup pro změnu v OBCHODNÍM REJSTŘÍKU

Nejprve je třeba vyplnit formulář na zápis změny. Formulář najdete na těchto stránkách: https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Formulář má název: Inteligentní formulář Podání je buď v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím elektronického podpisu nebo přes...

Jakým způsobem se správně hlasuje na shromáždění?

Jakým způsobem se správně hlasuje na shromáždění?

Shromáždění společenství vlastníků je způsobilé jednat a usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů všech vlastníků jednotek. Způsobilost shromáždění SVJ, hlasování podle NOZ K přijetí rozhodnutí vyžaduje souhlas většiny hlasů...