Základním faktem je, že s shromáždění společenství vlastníků je způsobilé jednat a usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů všech vlastníků jednotek, to znamená nadpoloviční většina všech vlastníků, kteří v součtu svých spoluvlastnických podílů musí mít více jak 50%.

K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů vlastníků jednotek, kteří jsou přítomni na usnášeníschopném shromáždění. Rozhodnutí je tedy přijato, souhlasí-li více jak 50% vlastníků přítomných na shromáždění

Výjimku tvoří dva případy a to:

  1. pokud stanovy společenství vyžadují pro dané rozhodnutí vyšší než nadpoloviční souhlas vlastníků
  2. pokud vyšší počet hlasů pro přijetí usnesení vyžaduje zákon

Podle ustanovení § 1206 odst. 1 občanského zákoníku, má každý vlastník jednotky tolik hlasů, kolik odpovídá jeho podílu na společných částech.

Shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, je usnášeníschopné, pokud jsou na něm přítomni ti vlastníci jednotek, kteří mají součtem většinu všech hlasů počítanou podle podílů, tedy více než 50% hlasů počítáno podle podílů.

Průběh shromáždění (schůze členů SVJ)

Každý vlastník je při příchodu na shromáždění povinen řádně se zapsat do prezenční listiny shromáždění a převezme si i hlasovací lístek.

Hlasuje se: buď „pro návrh“, „proti návrhu“ nebo „zdržel se hlasování“.

Sčítání hlasů se provádí a následně se ihned oznámí výsledek hlasování. 

Hlasování per rollam

Možností jak přijmout rozhodnutí pro vlastníky je také rozhodování mimo zasedání shromáždění („per rollam“). Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek pokud stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 1210 a násl. občanského zákoníku, dle kterého lze rozhodovat per rollam pouze v případě, že je tak stanoveno ve stanovách společenství. Vzor návrhu na hlasování per rollam.

Přehlasovaný vlastník

Dle § 1209 občanského zákoníku může přehlasovaný vlastník jednotky navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. Lhůta pro podání návrhu činí 3 měsíce od okamžiku, kdy se o rozhodnutí shromáždění dozvěděl nebo mohl dozvědět. Je-li pro to důležitý důvod, může vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která sice byla řádně předložena shromáždění k rozhodnutí ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.