Povinnosti SVJ v požární ochraně

Společenství vlastníků jednotek, tzv. SVJ, je tvořeno právnickou osobou. Díky tomu má SVJ povinnosti zabezpečit požární ochranu v souladu se zákonem České národní rady o požární ochraně č. 133/1985.

1. Zařaďte provozované činnosti SVJ do kategorie požárního nebezpečí
2. Provádějte preventivní požární kontroly
3. Označte dům bezpečnostními značkami
4. Zpracujte a umístěte v domě požární poplachové směrnice/důležitá telefonní čísla (není provozována činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím)
5. Udržujte v domě volné únikové cesty a únikové východy
6. Zpracujte dokumentaci požární ochrany *)
7. Pravidelně kontrolujte provozu schopnost věcných prostředků požární ochrany – hasicí přístroje
8. Pravidelně kontrolujte provozu schopnost požárně-bezpečnostních zařízení – požární dveře,atd.
9. Zpracujte požární řád *)
10. Udržujte volné přístupy k hasicím přístrojům a požárním hydrantům, včetně jejich udržování v pohotovosti

*) platí pro objekty, kde je provozována činnost/i se zvýšeném či vysokém stupni požárního nebezpečí

1. Zařaďte SVJ do kategorie požárního nebezpečí

Povinnosti v oblasti požární ochrany se u právnických osob stanovují na základě zařazení do kategorie požárního nebezpečí. Dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je možné činnost právnické osoby, v našem případě SVJ, zařadit do tří níže uvedených kategorií:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

Posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí

Zařazení bytového domu do kategorie dle požárního nebezpečí je tedy povinností Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Je bezpodmínečně nutné provést detailní analýzu objektu a teprve potom zpracovat kompletní výčet povinností. Se zařazením do správné kategorie vám pomůže odborně způsobilá osoba v prevenci rizik nebo technik požární ochrany. Výhodou je, že vám tato osoba bude pravidelně kontrolovat dodržování předpisů o požární ochraně a provádět pravidelné preventivní prohlídky objektu. Obrátit se v této záležitosti můžete samozřejmě i na náš BOZP a PO servis.

Je tedy zcela logické, že čím větší je požární nebezpečí, tím více povinností bude SVJ mít. Povinností z hlediska požární ochrany má SVJ celou řadu a nelze je jakýmkoliv způsobem šablonovat, vzorovat nebo paušalizovat. Vždy se jedná o individuální činnost, protože každý objekt nebo činnost má jiný charakter a může souviset s dalšími okolnostmi.

2. Provádějte preventivní požární kontroly

Nezapomeňte na povinné preventivní požární prohlídky, které nařizuje § 13 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Ty se provádí v objektech a zařízeních následovně:

 • činnosti s vysokým požárním nebezpečím – nejméně jednou za 3 měsíce
 • činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím – nejméně jednou za 6 měsíců
 • činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí – nejméně jednou za rok

Jak je vidět, preventivní požární prohlídkou musí pravidelně procházet i objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí. To je právě častá chyba některých zejména malých SVJ, které se domnívají, že se jich tato povinnost netýká. Pravdou ale je, že se požární prohlídky se týkají všech objektů a domů včetně těch nejmenších, které se mohou zdát nerizikové.

3. Označte dům bezpečnostními značkami

Velmi důležitou povinností pro SVJ v oblasti požární ochrany jsou bezpečnostní značky. Jedná se o příkazy, zákazy a pokyny týkající se požární ochrany nebo například pokyny k evakuaci osob a zvířat.

Zapomenout byste neměli ani na bezpečnostní značky tam, kde se vyskytují prostředky požární ochrany (hasicí přístroje, OOPP, plachty, žebříky, generátory, ventilátory a další) a požární zařízení (požární vodovody, hydranty, odvody kouře, kouřové alarmy apod.).

Druhy bezpečnostních značek

 • zákazové
 • výstražné
 • příkazové
 • informativní
 • požární

Bezpečnostními značkami se zabývá Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Dále pak § 3 odst. 2 a § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci.

Mnoho povinností mají Společenství vlastníků jednotek také v únikových cestách, což se vztahuje právě k bezpečnostním značkám. V bytových domech by proto měly být označeny:

 • přenosné hasicí přístroje
 • požární hydranty
 • únikové cesty a jejich směry
 • nouzové východy
 • evakuační výtahy
 • hlavní uzávěry elektřiny
 • hlavní uzávěry plynu
 • hlavní uzávěry vody
 • hlavní uzávěry topení
 • zákazy kouření
 • zákazy vstupu s otevřeným ohněm

4. Udržujte v domě průchozí únikové cesty

Velmi častý problém, který lze spatřit ve většině bytových domů, zejména těch starších. Majitelé nebo nájemci bytových jednotek umisťují totiž do veřejných prostor (chodby), kde se nachází únikové cesty pro případ požáru, předměty, které mohou bránit nebo komplikovat práci při zákroku hasičů. Nejčastěji umisťují na chodby skříně, botníky, věšáky, květináče a jiné předměty, které tam nemají co dělat.

Tuto povinnost nařizuje § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, kde je uvedeno, že právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny udržovat:

 • volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku
 • volné únikové cesty a přístup k nouzovým východům
 • volný přístup k rozvodným zařízením elektřiny
 • volný přístup k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům
 • volný přístup k věcným prostředkům požární ochrany
 • volný přístup k požárně bezpečnostním zařízením

Pokud se tedy ve vašem obytném domě nacházejí na únikových cestách nějaké předměty, které by mohly bránit evakuaci osob nebo ztížit práci hasičů a záchranářů, představuje to z hlediska požární ochrany zvýšené bezpečnostní riziko. Neprodleně a bezodkladně toto riziko odstraňte. Pokud ale váš technik požární ochrany provádí pravidelné preventivní požární prohlídky, měl by vás na takovou skutečnost upozornit a vyzvat vás k nápravě.

5. Zpracujte požární poplachové směrnice

Zpracování požárních poplachových směrnic se týká jen domů, které spadají do druhé nebo třetí kategorie požárního nebezpečí. PPS, jak se také požárním poplachovým směrnicím říká, je dokument, který vymezuje činnost osob v případě, že vypukne požár.

Požární poplachové směrnice definují, jak postupovat v případě požáru, jakým způsobem a kam ho ohlásit, ale také, jak vyhlásit požární poplach. Směrnice musí být vždy jednoduchá, pochopitelná, dobře viditelná a pro všechny trvale přístupná.

 • povinnosti při zjištění požáru
 • způsob ohlášení požáru
 • povinnosti po vyhlášení požárního poplachu
 • důležitá telefonní čísla

Neměli bychom také zapomenout alespoň zmínit požární evakuační plán, který s požární poplachovou směrnicí velmi úzce souvisí.

6. Zpracujte dokumentaci požární ochrany

Povinnost zpracovat dokumentaci požární ochrany má dle právních předpisů každý podnikatelský subjekt, jehož činnost je začleněna do druhé nebo třetí kategorie požárního nebezpečí, tedy do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím. Je tedy logické, že pokud je váš bytový dům nebo SVJ začleněno do kategorie první, tedy bez zvýšeného požárního nebezpečí, nemusí dokumentaci PO zpracovávat ani řešit další související povinnosti, jako je například její pravidelná aktualizace.

Důležité je také vědět, že pokud má SVJ povinnost dokumentaci PO zpracovat, musí k této odborné činnosti pověřit technika požární ochrany nebo odborně způsobilou osobu v oblasti požární ochrany.

7. Pravidelně revidujte hasicí přístroje

Hasicí přístroje patří mezi prostředky požární ochrany a jsou jedním z nejdůležitějších faktorů při prvotním zásahu proti požáru. Velmi často dokážou předejít velkým škodám, ale musí být funkční a dobře zvolené.

Povinností všech Společenství vlastníků jednotek je zajistit jejich logické a efektivní rozmístění, určit, jaké druhy budou v daném objektu použity a jaký bude jejich celkový počet. Nesmíme zapomínat ale také na jejich pravidelné revize, které jsou stanoveny zákonem na minimálně 1x ročně.

V případě, že k obytnému domu neexistuje žádná projektová dokumentace, požárně bezpečnostní řešení nebo dokumentace požární ochrany, ve které má být jasně stanoven počet a druh hasicích přístrojů včetně způsobu vybavení objektu dalšími požárně bezpečnostními zařízeními, je bezpodmínečně nutné, aby se SVJ řídilo § 2 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, kde je použití a množství hasicích přístrojů konkretizováno.

8. Pravidelně revidujte požární dveře

Pokud jsou v bytovém domě speciální požární dveře, má SVJ povinnost provádět pravidelné revize, které jsou zákonem stanoveny na minimálně 1x ročně, stejně, jako tomu je u hasicích přístrojů. Požární dveře jsou totiž klasifikovány jako požárně bezpečnostní zařízení.

Na ochranné požární dveře narazíte spíš v novějších stavbách. Většinou se používají na únikových cestách, ale někdy je používají také lidé do svých bytů.

9. Zpracujte požární řád

Zpracování požárního řádu se týká pouze těch bytových domů, které spadají do druhé nebo třetí kategorie požárního nebezpečí, což u SVJ není nic výjimečného. Požární řád je základním dokumentem požární ochrany u provozoven nebo objektů se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.

10. Udržujte požární hydranty v pohotovosti

Pokud má váš obytný dům vnitřní požární vodovod (požární nástěnný hydrant), neměli byste zapomínat na jeho pravidelnou revizi, kterou je povinné provádět minimálně 1x ročně. Revize ale není vše.

Velmi důležité je také udržovat požární hydranty v perfektním stavu a pohotovostním režimu. Tuto povinnost upravuje § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, kde se mimo jiné píše, že právnická nebo podnikající fyzická osoba je povinna obstarat a zabezpečit požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení s přihlédnutím na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

Požární hydrant by měl být tedy vždy natlakovaný a měly by být přítomny všechny související komponenty, jako jsou hadice, proudnice apod. Hydrant by měl být zkrátka vždy okamžitě přístupný a použitelný. Nemělo by se nikdy stát, že nebude možné ho jednoduše a bez nářadí otevřít a okamžitě použít. Taková chyba může stát i několik lidských životů.