Bytová družstva Brno a okolí

Bytové družstvo je specifický druh právnické osoby / družstva, který existuje bezprostředně pro bydlení a bytové potřeby svých členů. Na rozdíl od společenství vlastníků je družstvo v obecné rovině právnická osoba, která může (v omezené míře) provozovat podnikatelskou činnost, což společenství vlastníků ze svého statusu nesmí. 

Takové bytové družstvo, které je nejčastěji založeno pouze za účelem pro zajišťování bytových služeb svých členů, musí vždy nést označení „bytové družstvo“, a nesmí být, mimo zvláštní případy, kdy je to umožněno zákonem, založeno za účelem jiným, než je zajišťování bytových služeb svých členů. Tímto zamezením podnikatelské činnosti se bytové družstvo odlišuje od jiných typů družstev.

Kromě toho však může bytové družstvo vykonávat i správu nemovitostí, které vlastní jiné osoby. Dále také může bytové družstvo v omezeném rozsahu provozovat i jinou doplňkovou činnost, ve výjimečných případech i podnikatelskou činnost. Tato činnost může být pouze vedlejší činností bytového družstva a hlavně nesmí tak ohrozit zajišťování bytových potřeb členů družstva.

 

Členství v bytovém družstvu

Principem družstevního bydlení je to, že bytové družstvo vlastní dům, ve kterém se nachází družstevní byty. Tyto byty jsou ve vlastnictví bytového družstva. Tyto byty pak družstvo pronajímá svým členům. Členem bytového družstva může být jen taková osoba, která splní vkladovou povinnost, a to ve výši členského vkladu, které je stanovené ve ve stanovách bytového družstva. Členem družstva se může stát jak fyzická osoba, tak i právnická osoba, pokud to však neomezují stanovy bytového družstva.

 

Hlavní práva a povinnosti členů bytového družstva

  • Právo uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, který náleží k družstevnímu podílu, a to na dobu neurčitou
  • Právo na stanovení nájemného v takové výši, která pokryje pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva na správu družstevních bytů
  • Povinnost hradit náklady na opravy či rekonstrukce těch domů, které obývají

 

Převod družstevního podílu

Družstevní podíl lze libovolně převádět. S převodem družstevního podílu dochází také k převodu nájmu bytu a všech práv a povinností.

 

Vyloučení člena bytového družstva

Člena lze z bytového družstva též vyloučit, a to pokud hrubě poruší svou povinnost nájemce, nebo v případě, že byl odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo jiné osobě, která bydlí v domě, případně na jejich majetku.

 

Správa bytového družstva

Nejvyšším orgánem bytového družstva je členská schůze, které se můžou účastnit všichni členové družstva. Každý ze členů má jeden hlas. Členská schůze rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech bytového družstva, jako jsou schvalování změny stanov, volbě a odvolání členů ostatních orgánů nebo například schválení účetní závěrky.

Statutárním orgánem bytového družstva je představenstvo a členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře.

 

Máte dotaz pro bytová družstva Brno?

Kontakty

Hana Dušková
tel.: +420 720 301 964
e-mail: svjucetnictvi@seznam.cz
IČ: 02159210

Kde nás najdete

Kancelář: Příkop 843/4 – IBC
602 00 Brno

Kancelář