Správa nemovitostí Brno

Správa nemovitosti je soubor aktivit, které jsou vyvíjeny proto, aby byl zajištěný plynulý a  bezproblémový chod bytového domu/nemovitosti, aby nedošlo k takovým překážkám, které by mohly způsobit bráněné obyvatelům domu v užívání nemovitosti jako takové. Správu nemovitosti si může vlastník (většinou společenství vlastníků nebo bytové družstvo) zajistit samo, tzv. samosprávu anebo se může obrátit na externí profesionální společnost, která všechny potřebné činnosti spojené se správou nemovitosti bude pro společenství vlastníků zajišťovat. Například externí společnost HOME PARTNER, s.r.o., zabývající se správou nemovitostí Brno na základě smlouvy s vlastníkem nemovitosti.

 

Správa nemovitosti zahrnuje zejména:

V oblasti technické:

 • běžnou údržbu a opravy společných částí domu
 • plánování oprav a údržby společných částí domu
 • příprava realizace rozsáhlejších oprav – rekonstrukce a regenerace domu
 • drobné řemeslné práce
 • evidence, plánování a zajišťování pravidelných revizí plynoucích ze zákona
 • zajišťování smluvních vztahů s dodavateli včetně dodavatelů služeb a energií do domu

 

V oblasti administrativní:

 • vedení podvojného účetnictví a zpracování účetní závěrky a daňových přiznání
 • zpracování veškerých účetních výkazů a přehledů o hospodaření
 • zpracování statistických výkazů, analýz a přehledů
 • vedení evidence prostorů a osob
 • vedení evidence předpisu záloh na služby a údržbu domu, evidence úhrad těchto plateb
 • evidence závazků a pohledávek
 • evidence a upomínání dlužníků
 • zpracování vyúčtování služeb a související evidence
 • zpracování odečtů měřidel

 

Z čeho je správa nemovitosti hrazena

Správu nemovitosti je povinen hradit vždy její vlastník, to znamená společenství vlastníků prostřednictvím vybraných zálohových plateb od jednotlivých vlastníků jednotek.

Vlastník nemovitosti za tímto účelem vybírá zálohové platby a vede o nich podrobnou evidenci včetně podvojného účetnictví pro SVJ. Podle dřívější právní úpravy se k tomuto účelu vytvářel tzv. fond oprav. Dle příslušných ustanovení zákona č, 89/2012 Sb. (občanský zákoník) se nově používá názvosloví správa domu a pozemku a tzv. vlastní správní činnosti. Tyto zálohy pak nejsou u společenství vlastníků předmětem daně z příjmů, ale podléhají ročnímu vyúčtování a vypořádání formou přeplatků či nedoplatků vůči jednotlivým vlastníkům jednotek.

Je-li vlastníkem domu bytové družstvo, zpravidla vytváří v účetnictví fond oprav z přijatého nájemného (vlastní zdroj).

Dále pak společenství v souvislosti se správou nemovitosti tvoří tzv. dlouhodobou zálohu na opravy, kterou společenství vlastníků čerpá při rozsáhlejších opravách, rekonstrukcích či regeneracích a technickém zhodnocení domu.

 

 

Nabízíme správu nemovitostí pro Brno a okolí

Kontakty

Hana Dušková
tel.: +420 720 301 964
e-mail: svjucetnictvi@seznam.cz
IČ: 02159210

Kde nás najdete

Kancelář: Příkop 843/4 – IBC
602 00 Brno

Kancelář