Správa nemovitostí Brno

Správa nemovitosti je soubor aktivit, které udržují bezproblémový chod nemovitosti a odstraňují překážky, které by zabraňovaly jejím obyvatelům v užívání nemovitosti jako takové. Správu nemovitosti si zajišťuje buďto vlastník nemovitosti samostatně, nebo s pomocí externí společnosti

Správa nemovitosti může zahrnovat

  • úklid nemovitosti
  • opravy závad inženýrských sítí
  • běžnou údržbu zabraňující vzniku závad
  • drobné řemeslné práce
  • řemeslné práce většího rozsahu (omítání budov, výměna oken)
  • vedení účetních záznamů nemovitosti
  • plánování oprav a údržby

Správu nemovitosti provádí

  • Vlastník nemovitosti je ze zákona povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence (§ 154 zákona č. 183/2006 Sb.),
  • Společenství vlastníků jednotek (právnická osoba), které provádí správu cizího majetku ze zákona,
  • Externí společnost např (SVJ servis Economy) zabývající se správou nemovitostí Brno na základě smlouvy s vlastníkem nemovitosti.

Z čeho je správa nemovitosti hrazena

Správu nemovitosti vždy hradí její vlastník. U běžné údržby zpravidla není problém hradit náklady průběžně podle potřeby. Jinak je tomu u nákladů na rozsáhlejší opravy stavebních a technických částí, které jsou realizovány zpravidla po více letech. Vlastník nemovitosti proto může tvořit prostředky buď formou odpisů nemovitého majetku, případně vyčlení v účetnictví finanční částku, která je určena na budoucí nákladnější opravy.

Pokud vlastník nemovitosti vede účetnictví, může vytvářet k tomuto účelu fond oprav. Fond oprav se vytváří ze zisku, tedy z vlastních zdrojů právnické osoby po více po sobě jdoucích účetních období a není každoročně zdaňován. Je-li vlastníkem domu bytové družstvo, zpravidla vytváří v účetnictví fond oprav z přijatého nájemného (vlastní zdroj).

Je-li nemovitost ve spoluvlastnictví více osob, mohou skládat k tomuto účelu dlouhodobé zálohy na správu nemovitostí. V tom případě se nejedná o fond. Zálohy mohou být svěřeny po dohodě jednomu ze spoluvlastníků, nebo je spoluvlastníci skládají na účet společného správce domu.

Je-li ve spoluvlastnictví bytový dům (bytové vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), je osobou pověřenou správou domu právnická osoba Společenství vlastníků jednotek (neboli SVJ). Přijaté zálohy podle § 15 odst. 2 tohoto zákona jsou závazkem právnické osoby vůči plátcům záloh (vlastníkům jednotek) a podléhají vyúčtování a vypořádání. Účetně se jedná o cizí zdroj právnické osoby; zálohy nejsou u právnické osoby předmětem daně z příjmů. Nejedná se o fond, i když nesprávně se i v tomto případě laicky používá označení “fond oprav”, zřejmě po vzoru bytových družstev.

Z takto shromážděných peněžních prostředků se pak hradí potřebné opravy nemovitého majetku.

Nabízíme správu nemovitostí pro Brno a okolí

Kontakty

Hana Dušková
tel.: +420 720 301 964
e-mail: svjucetnictvi@seznam.cz
IČ: 02159210

Kde nás najdete

Kancelář: Příkop 843/4 – IBC
602 00 Brno

Kancelář